Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania: Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży.

 

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d872ddfb-753e-49db-8ee6-e06d1f684c9a

 

Łomża, czerwiec 2017

 SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania:

 

Instalacja fotowoltaiczna
na budynku myjni autobusowej
w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacji w Łomży.

 

 

Spis treści

Rozdział I - Nazwa oraz adres zamawiającego. 2

Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.. 2

Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. 2

Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.. 5

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp . 5

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7

Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.. 9

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium.. 10

Rozdział IX - Termin związania ofertą. 11

Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert 11

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13

Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny. 13

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 14

Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17

Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17

Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  18

Rozdział XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18

Rozdział XVIII - Pozostałe informacje. 18

  

Rozdział I - Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Zamawiającym jest:

Miasto Łomża, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży,
w imieniu którego postępowanie prowadzi Dyrektor Janusz Franciszek Nowakowski działający
z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża:

ulica: Spokojna 9

Kod: 18-400,

Miejscowość: Łomża

Telefon (86) 216 01 62

Fax (86) 216 03 34

Godziny pracy: pn – pt. 7.00 -15.00

Strona BIP: http://mpk.biplomza.pl/,  http://www.um.lomza.pl/bip

 

Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265), zwanej dalej „ustawą" lub „uPzp".
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „specyfikacją" lub „SIWZ" obowiązują przepisy „ustawy” i aktów wykonawczych do „ustawy”.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy

 

Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.31.00.00 - 3             Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00 - 1             Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.12.00 - 2             Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.23.10 - 3             Ochrona odgromowa

45.31.73.00 - 5             Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejącej konstrukcji myjni autobusów komunikacji miejskiej w Łomży zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami w Rozdz. III pkt 3.
 2. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W ramach tego zadania należy wykonać następujący zakres robót budowlano-instalacyjnych:

Zakres instalacji elektrycznych:

 • Montaż rozdzielnic,
 • Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP PV,
 • Instalacja odgromowa,
 • Instalacja fotowoltaiczna
 • Ochrona przeciwporażeniowa .

Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej:

 • Napięcie zasilania - U = 230/400 V
 • Współczynnik mocy - cos ą> = 0.93
 • Moc instalacji fotowoltaicznej - 28,6kW
 • Maksymalny planowany uzysk energii -23MWh.

Podstawowe wymagania instalacji fotowoltaicznej

 • Rozdzielnica RPV instalacji fotowoltaicznej w II klasie ochronności.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP PV.
 • instalacji odgromowej - dodatkowe maszty o wysokości 3 m podłączone do istniejącej instalacji odgromowej.
 • Panele polikrystaliczne o sprawności min. 15,5% o mocy co najmniej 260W.
 • Panele montować do konstrukcji stalowej istniejącej na budynku myjni – dachu i elewacji. Na dachu znajdują się konstrukcje przystosowane do montażu 44 sztuk paneli. Na elewacji konstrukcje przystosowane do montażu 66 sztuk paneli.
 • 3 szt. inwerterów 3-fazowych o mocy łącznej min. 29500 VA.
 • Inwerter wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający odczytywanie danych z inwertera poprzez sieć Ethernet-ową na dowolnym komputerze w budynku - dla celów zbierania danych o pracy falowników i ilości wytwarzanej energii elektrycznej
 • Poszczególne panele PV należy połączyć w łańcuch a następnie podłączyć do inwertera DC/AC kablami solarnymi DC odpornymi na warunki środowiskowe i promieniowanie UV.
 • Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi
 • Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej (ZAZ) zabezpieczający instalację przed upływnością energii do sieci.
 • Zabezpieczenie przed pracą wyspową elektrowni, przez przekaźnik kontroli napięcia i częstotliwości.
 • Miernik energii elektrycznej wraz z dedykowanym przekładnikiem. Miernik kompatybilny z inwerterami, systemem do ich kontroli i komunikacji.
 • Dla celów zbierania danych o pracy falowników i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter.
 • System ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi.
 • Wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe. wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

Uwagi wykonawcze

 • Przejścia przewodów i kabli przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ognioodporną o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,
 • Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
 • Do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty,
 • Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi.
 • Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklaracje zgodności na zainstalowane rozdzielnice,
 • W rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić uaktualnione schematy danej rozdzielnicy .
 • W organizacji placu budowy i prowadzenia robót muszą być uwzględnione warunki funkcjonowania bazy MPK a w szczególności myjni.
 1. Uwagi:
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
  • Wszędzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materiałowych znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.
  • Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
  • Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.
  • Wykonawca musi zagwarantować ze swojej strony i ponieść wynagrodzenie Projektanta, który w trakcie realizacji budowy będzie wykonywał rysunki szczegółowe zastosowanych rozwiązań projektowych, które nie są wyszczególnione w dokumentacji projektowej.
  • W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej po przeprowadzonych robotach.
  • Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) i być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016. Urządzenia i sprzęt winien posiadać wszystkie wymagane właściwymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności, pozwolenia na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi (dla urządzeń).
  • Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy.
  • Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się ze stanem istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego.
 2. Wymagania odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę
  • Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawcę materiałów budowlanych.
  • W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru wykaz tych osób - wyznaczonych do konkretnych czynności.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do pracy na terenie budowy osoby nie wskazanej na liście i/lub zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  • Zatrudnienie osób ujętych w wykazie powinno trwać co najmniej do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej wymagania SIWZ, na podstawie umowy o pracę.
 3. Wymagania dotyczące gwarancji jakości:
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych i inwerterów) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy zostaną przyznane dodatkowe punkty.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi 10 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji zostaną przyznane dodatkowe punkty.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na inwertery wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji zostaną przyznane dodatkowe punkty.

 

Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie :  w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy

Zakończenie:  do 31 sierpnia 2017 r.

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp .

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
  • Zdolność techniczna lub zawodowa:
   • Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wybudowanie instalacji fotowoltaicznej za kwotę brutto minimum 200 000,00 złotych każda.
  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.- kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) w specjalności:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz  posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu budową.

1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

 • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
 • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

Uwaga:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).

 • Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w ustępie 5 pkt 1 – 8 artykułu 24.

UWAGI:

 1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy, muszą spełniać łącznie.

Zamawiający informuje, że warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu, tj. wymaga się, aby każda robota budowlana o określonym wyżej zakresie i rodzaju była wykonana przez ten sam podmiot/członka konsorcjum.

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca wraz z ofertą, musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – – załącznik nr 2 do SIWZ
  • Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ
 2. Wstępna ocena wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich i korzystających z podwykonawców:
  • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych  podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3) oraz składa  zobowiązanie tych podmiotów (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ
  • Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w  oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2 (załącznik 3). 
  • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
  • zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć
   • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
   • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień budowlanych posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie w kierowaniu budową min. 3 lata}, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej
   • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
   • Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

UWAGA! W przypadku, gdy w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia .  W przypadku gdy na ten dzień NBP nie opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia przyjąć należy pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym adresem: www.nbp.pl.

Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  • Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku przynależności tej samej do grupy kapitałowej muszą zostać złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.
  • Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt 5.1.1- 5.1.2 niniejszego Rozdziału) mogą być złożone przez jednego z Wykonawców lub łącznie przez kilku wspólników
  • Oprócz ww. dokumentów - w przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
  • Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Zasoby innych podmiotów
  • Zgodnie z art. 22a ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wymaga się, aby dokument ten złożony był w oryginale. Wzór zobowiązania zawiera załącznik nr 4.
  • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu musi zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej, tj. pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3).
  • Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
  • Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową w tym zakresie.
  • Kopie dokumentów, dotyczących tych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 

Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem faksu i/lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub kopie odwołania należy kierować do Zamawiającego, Miasta Łomża na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy,
ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża

 1. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 2. Informacje dla korespondencji faksem lub drogą elektroniczną:
 • nr faxu: 86 216 03 34
 • adresy e-mail: m.chojnowski@mpklomza.pl i  petkowski@mpklomza.pl
 • W przypadku zastosowania drogi elektronicznej, korespondencję należy przesyłać równolegle na dwa wyżej wskazane adresy e-mail.
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na żądanie drugiej strony, z zastrzeżeniem poniższego zapisu:

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, a także zmiany lub wycofania oferty.

 1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków amówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu, a nie takiego, który może zostać wyznaczony – zmieniony na późniejszy).
 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
  • Marek Chojnowski - tel. (86) 2160162 w. 30 - w zakresie merytorycznym
  • Andrzej Petkowski - tel. (86) 2160162 w. 23 - w zakresie formalno-prawnym

 

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium

 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art.45 ust 6 uPzp.
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  MPK ZB w Łomży  nr:          67 1560 0013 2876 9047 1000 0001 z dopiskiem: Wadium na zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek MPK).
 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty (włożyć do koperty wewnętrznej, ale bez spinania dokumentu z ofertą lub włożyć do odrębnej koperty) .
 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pierwszego pisemnego żądania zapłaty przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  • 1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  • 2 Wykonawca którego oferta została wybrana:
   • 2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   • 2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   • 2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .
 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.
 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Rozdział IX - Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody w w/w sytuacji nie powoduje utraty wadium.

Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią, określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Do oferty Wykonawca dołącza
  • 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2
  • 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3

Powyższe oświadczenia zawierają ewentualne informacje o podmiotach trzecich i podwykonawcach

 

 • 3 Zobowiązania podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 4 (jeśli dotyczy)
 • 4 Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy
 • 5 Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
 • 6 Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium.
 • 7 Kosztorysy ofertowe uproszczone sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty albo przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

           Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez             tłumacza przysięgłego.

 1. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. W przypadku składania oferty wspólnej - wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
 4. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie 86 ust.4 ustawy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie "zastrzeżone" i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:

 • wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
 • wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
 • wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
 1. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XI niniejszej SIWZ w nienaruszonym opakowaniu :

Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

 • Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być   zaadresowana na  Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB  w Łomży i oznakowana następująco:

Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Z B w Łomży”. Nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert.

 • Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Składanie ofert:
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

 1. Spokojna 9, 18-400 Łomża - Sekretariat.
 • Termin składania ofert upływa w dniu: 26.06.2017 r. o godz. 10:00.
 • Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
 • Oferta składana bezpośrednio przez wykonawcę (jego przedstawiciela) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia (data i godzina).
 • Dla ofert przesyłanych pocztą / kurierem liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju (Sekretariatu MPK).
 • Na kopercie „zewnętrznej – transportowej” należy wskazać miejsce dostarczenia – sekretariat (pokój 1) oraz dopisać „OFERTA”.
 • Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w rozdziale X SIWZ z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej.
 • Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

 

 1. Otwarcie ofert
  • Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża – Sala konferencyjna.
  • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje podane na otwarciu ofert (art.86 ust.5 ustawy), dotyczące:
   • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
   • firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
   • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny

 

 

 1. Cena oferty winna obejmować pełen zakres prac do realizacji zadania i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna uwzględniać między innymi:
  • 1 Wartość robót wyliczoną w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, użycie ich przez Wykonawcę bez kompleksowej analizy i porównania z dokumentacją projektową jest ryzykiem Wykonawcy,
  • 2 Koszt uzyskania uzgodnień od zarządcy obiektu, gestorów sieci, , itp.
  • 3 Koszt obsługi geodezyjnej robót, (1 egz. szkiców wytyczenia do przekazania Zamawiającemu).
  • 4 Koszt inwentaryzacji robót. Inwentaryzację nowych sieci uzbrojenia i innych elementów należało będzie sporządzić na papierze w 4 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w PODG i K w Łomży oraz na nośniku elektronicznym w formacie dwg do przekazania Zamawiającemu.
  • 5 Koszt odbiorów częściowych i końcowych wraz z wynikami prób i pomiarów.
  • 6 Koszt organizacji zaplecza Wykonawcy: dojazd, energia elektryczna, woda itp.
  • 7 Koszt odtworzenia, napraw, sprzątania dróg, chodników, jeśli potrzeba ich wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami.
  • 8 Koszt ewentualnych odszkodowań lub napraw w przypadku nieprzewidzianego naruszenia własności osób trzecich w tym uszkodzeń istniejącego uzbrojenia.
  • 9 Koszt zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami materiałów z rozbiórki i innych stanowiących odpady.
  • 10 Koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
  • 11 Koszt wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
  • 12 Koszt zawarcia umów serwisowych, gwarancyjnych itp. z producentami, dostawcami zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń celem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gwarancji na okres zaproponowany jak w ofercie
 2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.
 4. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
 5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wskazane w opisie przedmiary robót stanowią element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości, rodzaju i wycenie wykonanych robót w stosunku do przyjętych w ofercie w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia.
 6. Ceny brutto ofert zamawiający ustali z uwzględnieniem wymogów art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uwaga:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
  kryteriami i ich wagami procentowymi.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga (pkt)

1.

Cena brutto (całkowity koszt wykonania zadania) (C1)

60

2.

Okres gwarancji na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów) (G2)

10

3.

Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (G3)

15

4.

Okres gwarancji na inwertery (G4)

15

Razem:

100

 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium C1:

 

 1. Kryterium nr 1 – Cena:

C1 min.

C1n =   -------------  x 60 (pkt.)

C1 bad.

 

gdzie:

C1n     - ilość punktów oferty badanej

C1 min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C1 bad. - cena (brutto) oferty badanej

 

 

 1. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych i inwerterów)

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów) punkty (G2) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi

na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów)  *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów)  (pkt)

36 miesięcy

0

48 miesięcy

5

60 miesięcy

10

 

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi powinien być podawany w miesiącach (liczba miesięcy powinna być całkowitą wielokrotnością liczby 12) i być jednakowy dla wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia.

 

 • Kryterium nr 3 – Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne.

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne punkty (G3) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi

na panele fotowoltaiczne *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na panele fotowoltaiczne (pkt)

10 lat

0

11 lat

3

12 lat

6

13 lat

9

14 lat

12

15 lat i więcej

15

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 10 lat. Okres gwarancji powinien być podawany w latach.

 

 1. Kryterium nr 4 – Okres gwarancji na inwertery.

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na inwertery punkty (G4) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi na inwertery *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na inwertery (pkt)

5 lat

0

6 lat

3

7 lat

6

8 lat

9

9 lat

12

10 lat i więcej

15

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 5 lat. Okres gwarancji powinien być podawany w latach.

 1. Punktacja oferty.

 

Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ofert, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:

Pn = C1n + G2n + G3n+ G4n

gdzie:

Pn      – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie

C1n   – ilość punktów w kryterium nr 1 – cena przyznana ofercie n

G2n – ilość punktów w kryterium nr 2 – okres gwarancji i rękojmi wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych 
i inwerterów)  przyznana ofercie n.

G3n – ilość punktów w kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne przyznana ofercie n.

G4n – ilość punktów w kryterium nr 4 – okres gwarancji i rękojmi na inwertery przyznana ofercie n.

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji/rękojmi, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • 1 Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 • 2 Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 8 do SIWZ.
 • 3 Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 • 4 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do :
  • 1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • 2 złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
  • 3 przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, określonemu art. 23 ust.1 ustawy Pzp,
  • 4 złożenia dokumentów, potwierdzających umocowanie osób, podpisujących zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo) w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, korzystającemu z potencjału innych podmiotów(wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • 5 dostarczenia dokumentów, potwierdzających uprawnienia oraz doświadczenie osób, wskazanych w załączniku nr 7 „Wykaz osób - Potencjał kadrowy” – kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego,
  • 6 dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskania jego zatwierdzenia przez Zamawiającego – w formie załącznika do umowy.
  • 7 dostarczenia zaświadczenia, wystawionego przez bank zawierającego nr konta, na które należało będzie opłacać faktury za wykonane prace lub oświadczenia Wykonawcy ww. zakresie.

Uwaga: W przypadku konsorcjum płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum

 

Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • 1 Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 • 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 uPzp.
 • 3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy MPK ZB w Łomży nr:  67 1560 0013 2876 9047 1000 0001.
 • 4 Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
 • 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności)*, oprócz przewidzianych uPzp, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty zabezpieczenia na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że zamówienie nie zostało należycie wykonane lub nie zostały usunięte usterki zgłoszone w okresie rękojmi za wady.
 • 6 Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy.

*UWAGA!

Wadliwość złożonego dokumentu będzie wynikała między innymi z treści zapisów typu:
w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy oraz inne tym podobne..

 

Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

 1. Umowa będzie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ.
 2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.
 3. Pozostałe okoliczności dokonania zmiany umowy reguluje ustawa.
 4. W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami -  w zakresie nie uregulowanym umową i ustawą - obowiązują przepisy art 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zmianami.

 

Rozdział XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy.

Rozdział XVIII - Pozostałe informacje

 • 1 Zamawiający:
  • 1 nie dopuszcza składania ofert częściowych,
  • 2 nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ,
  • 3 nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,
  • 4 nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
  • 5 nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  • 6 nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania
 • 2 Informacja o podwykonawcach:
  • 1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  • 2 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
  • 3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz musi przedstawić oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  • 4 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  • 5 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy te stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
  • 6 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa wzór umowy.
  • 7 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu określa wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ, stanowiące integralną jej część:

 

1

Oferta

2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4

Oświadczenie - grupa kapitałowa

5

Zobowiązania innego podmiotu[1]

6

Wykaz robót  (Wiedza i doświadczenie)[2]

7

Wykaz osób (Potencjał kadrowy)[2]

8

Umowa (wzór)

9

Dokumentacja projektowa

 

 

 

 

 

 

 

[1] składane jeśli dotyczy

[2] składany na wezwanie Zamawiającego

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 14:46
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 16:24
Data edycji: poniedziałek, 12 cze 2017 09:34
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1985 razy
Ilość edycji: 3