Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia"

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łomża, dnia 02 września 2016 r.

 

    MPK/01/2016

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Miejska Łomża – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy
w Łomży, zawiadamia:

 

I. Informacja o złożonych ofertach:

 

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

 Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

oferty

brutto

Okres

gwarancji na roboty budowlane

Okres

gwarancji na urządzenia

i technologię myjni

 1.

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI,

ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża

1 082 400,00 zł

36 miesięcy

12 miesięcy

2. 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „CHOJNOWSKI”,

Jan Chojnowski,

ul. Szeroka 4, 18-400 Łomża

1 186 308,00 zł

60 miesięcy

36 miesięcy

3. 

AUTO – PARTNER

JAROSŁAW ZAŁĘSKI,

ul. Zdrojowa 72B, 18-400 Łomża

785 970,00 zł

36 miesięcy

36 miesięcy

4.

Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków

 Andrzej J. Wszeborowski,

Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

1 215 434,66 zł

60 miesięcy

36 miesięcy

 5.

Sosnowski Sp. z o.o. Sp.k.,

ul. Marynarki Polskiej 55E,

80 – 557 Gdańsk

1 137 750,00 zł

36 miesięcy

12 miesięcy

6. 

MAR-TECH Mariusz Chludziński,

ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża

1 057 594,12 zł

60 miesięcy

60 miesięcy

 

  1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

Oferta nr 5 złożona przez Sosnowski Sp. z o.o. Sp.k., ul. Marynarki Polskiej 55E, 80 – 557 Gdańsk, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej wynika, że okres ważności wniesionego wadium upływał 3 września 2016 roku, a nie 8 września 2016 roku, jak wymagał tego Zamawiający (okres związania z ofertą).

W tej sytuacji należało uznać, że złożona oferta nie była zabezpieczona wadium i tym samym była niezgodna z ustawą.

 

3. Zestawienie punktacji dla złożonych ofert.

 

Oferta nr 1.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   65,35 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Łączna liczba punktów – 65,35 pkt.

 

Oferta nr 2.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   59,63 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  5 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 67,63 pkt.

 

Oferta nr 3.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   90,00 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 93,00 pkt.

 

Oferta nr 4.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   58,20 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  5 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 66,20 pkt.

 

Oferta nr 6.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   62,17 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Łączna liczba punktów – 62,17 pkt.

 

4. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zamawiający Gmina Miejska Łomża – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, zawiadamia  że na wykonawcę zamówienia„Myjnia autobusowa na terenie MPK-adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia” wybrano ofertę nr 3, złożoną przez: AUTO – PARTNER JAROSŁAW ZAŁĘSKI, ul. Zdrojowa 72B, 18-400 Łomża .

Wartość tej oferty nie przekraczakwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert.  

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w dniu 08 września 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie MPK ZB, ul Spokojna 9.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 11:15
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 11:23
Data edycji: piątek, 2 wrz 2016 11:24
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 13328 razy
Ilość edycji: 2