Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Przetarg na kontrolę biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Łomży - 2016

Kontrola biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

                        Zaproszenie

Do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża,

Osoba do kontaktu w sprawie -  Marek Kossakowski- z-ca dyrektora, adres e-mail: mkossakowski@mpklomza.pl, tel. 86 2160162, fax 86 2160334

lub Andrzej Petkowski – główny specjalista, adres e-mail: andrzej_pet@o2.pl, tel. 86 2160162,

fax 86 2160334

II. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów i dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie całkowitej windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia, co najmniej 1000 kontroli biletowych, w tym minimum 100 kontroli w dni wolne od pracy  i 200 kontroli po godz. 17 –tej w ciągu każdego miesiąca na wszystkich liniach autobusowych i dostarczać co miesiąc wykaz dokonanej kontroli. Wykonywanie archiwizacji dokumentacji z kontroli za pomocą urządzeń do nagrywania głosu i wizji.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ma obowiązek przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu przez około 3 godziny. Zamawiający może udostępnić miejsce   ( pomieszczenie) do przyjmowania interesantów w swojej siedzibie na zasadach określonych w odrębnej umowie. Miejsce, dzień i godziny przyjęć muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
      24 miesięcy - od 01.08.2016 r do 31.07.2018 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym  zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5.  Spełniają i przyjmują warunki określone w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

  1. Wykonali należycie minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była kontrola biletów w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie. 7. Wykonują lub wykonywali usługi, u co najmniej 3 przewoźników z użyciem czytników elektronicznych.  

V. Sposób oceny spełniania warunków warunków udziału w postępowaniu:

1. Warunek 1, 2, 3, 4  uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz złoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,   

2.  Warunek 5 uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży Oświadczenie, że spełnia  i akceptuje warunki określone w Zaproszeniu i wzorze umowy (pkt. 4 oferty – załącznik nr 1).

6.  Warunek 6 uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży Wykaz według wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz przedstawi dokumenty, że wykonał je należycie.

7. Warunek 7 uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 4 oraz przedstawi dokumenty, że wykonał je należycie.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

  1.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu  W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt. IV powinni dostarczyć niżej wymienione w dokumenty:

1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z zał. Nr 1.

2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z zał. Nr 2, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

3. Wykaz sporządzony zgodnie z zał. Nr 3.

4. Wykaz sporządzony zgodnie z zał. Nr 4.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o  przedstawiony opis zamówienia.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty wykaz posiadanych urządzeń do nagrywania głosu i wizji – minimum 2 komplety – według wzoru określonego w załączniku nr 6. 

W ofercie należy podać kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto za realizację zamówienia za jeden miesiąc kalendarzowy oraz łączną cenę za wykonywanie zamówienia przez okres 24 miesięcy – kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej na Zamawiającego i oznakowanej następująco: Oferta  na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu.  

 VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę  należy złożyć do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża – pok. Nr 1 sekretariat
 

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował kryterium ceny (100%) – łączna wartość brutto oferty za  cały czas trwania umowy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Zamawiający powiadomi Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Zaproszenia.

 Załączniki:

1.   zał. nr 1 - wzór oferty,

2.   zał. nr 2 - wzór oświadczenia,

3.   zał. 3 -  wykaz wykonanych usług,

4.   zał. 4 – wykaz wykonanych usług z użyciem czytników elektronicznych,

5. zał. nr 5 – wykaz urządzeń do nagrywania dźwięku,

6. zał. 6  - wzór umowy,

7. zał. 7- regulamin kontroli.

Data powstania: piątek, 8 lip 2016 07:49
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2016 12:20
Wytwarzający informację: Kossakowski Marek
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 16556 razy