Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego, bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

Oznaczenie sprawy: 1/Z/2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży ul. Spokojna 9, 18- 400 Łomża

Strona internetowa: http://mpk.biplomza.pl/,**)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.12.2015 r., nr 178993; 2) na stronie internetowej Zamawiającego 3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego

Zatwierdzam w dniu 04.12.2015 r.

……..........................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony – art. 39–46, w związku z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego, bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie.

2.2 Szczegółowy opis zawiera specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do siwz.

2.3 Kod i nazwa CPV: 34121400-5

3. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA

3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.2 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7 dni od dnia zawarcia umowy

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający, na podstawie złożonych dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków w formule „spełnia – nie spełnia”.

6.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z jego szczegółowym zakresem musi być dołączony do oferty.

6.5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4 siwz zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa spółki cywilnej, konsorcjum).

6.6. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

7.1.  Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)

– w oryginale,

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2-4 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

 

Dokumenty w/w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

8. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

8.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie faksu 86 2160334 oraz w formie elektronicznej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Zamawiający niniejszym żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

8.2. Oferty składa się w formie pisemnej.  

8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.4.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczonospecyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

8.5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia - 
Marek Chojnowski – tel. 600816642 , email – m.chojnowski@mpklomza.pl

W sprawach formalnych - 
Marek Kossakowski -  tel. 506106687, email –mkossakowski@mpklomza.pl

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - 30 dni od upływu terminu składania ofert.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie pisma i załączniki do oferty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.


10.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.  Złożone podpisy muszą pozwolić na identyfikację osób je składających (czytelny podpis, pieczątka imienna, itp.) .

10.3.Ofertęstanowią:

 - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz) – złożone w

oryginale,
 - dokumenty i załączniki wymienione w treścisiwz,
 - dokument pełnomocnictwa, jeżeli ofertą i załączniki są podpisane przez inną
osobę, niż Wykonawca.

10.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.5. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę w zamkniętym i opisanym opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego należy umieścić napis:

Przetarg na dostawę używanego autobusu miejskiego niskopodłogowego” -nie otwierać przed.............2016r.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6 . Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

10.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”.  Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana.

10. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty, których dotyczy wycofanie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.  

10. 9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, winny być spięte i włożone w oddzielną, nieprzeźroczystą kopertę, którą należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz 1503)”. W takim wypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie w sprawie zastrzeżenia informacji.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 11.12.2015 r, godz.1000

11.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp.

11.3. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Getin Noble Bank SA  67156000132876904710000001, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Dostawa używanego autobusu małego miejskiego”.Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć i znajdować się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. Kopia dokumentu polecenia dokonania przelewu powinna być dołączona do oferty.

11.4.Dokument wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądze należy złożyć wraz z ofertą, w formie oryginału.

11.5.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) oraz że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Gwarancja powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

11.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust.

4 ustawy Pzp.

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku określonym art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

12.1. Oferty należy składać do dnia 11.12.2015. do godz. 1000 w siedzibie MPK ZB, Łomża ul. Spokojna 9, sekretariat -pokój nr. 1

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2015 o godz. 1015 w siedzibie MPK ZB ul. Spokojna 9,w świetlicy znajdującej się w budynku administracyjnym.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. Wykonawcy lub ich przedstawiciel mogą być obecni na otwarciu ofert.

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia -opisane i wymagane przez Zamawiającego w siwz, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem.

 

14. ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ

 

14.1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

15. KRYTERIA OCENY OFERT

 

15.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Cena – 80%

(Cena najniższa: cena badana) x 100 pkt x 80%.

 

Przebieg (stan licznika, liczba przejechanych kilometrów - 20%

0    -          300 000 km = 100 pkt x 20%

301 000 – 350 000 km = 80 pkt x 20%

351 000 – 400 000 km = 60 pkt x 20%

401 000 – 450 000 km = 40 pkt x 20%

451 000 – 500 000 km = 20 pkt x 20%

Ocena ogólna

 Uzyskane pkt ceny oferty badanej + pkt przebiegu = pkt oferty badanej

 

15.2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania siwz i uzyska największą ocenę punktową. 

 

 

16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.

16.1. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

16.2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.

16.3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp.

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania opisane w dziale VI ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Specyfikacja techniczna,

Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Data powstania: piątek, 4 gru 2015 12:48
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 13:02
Wytwarzający informację: Kossakowski Marek
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 24964 razy