Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego - aktualizacja

Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                         

                                                                                              Łomża, dn. 16.10.2015

Znak sprawy: 3/Z./2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR - ………………………………………………………………………………………..

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9 18-400 Łomża, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            do 30.000 EUR na „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej        w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży „

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

W ramach projektu należy opracować dokumentację projektowo techniczną niezbędną do wykonania modernizacji myjni:

- mapa do celów projektowych

- inwentaryzacja istniejącego budynku z ekspertyzą stanu technicznego

- projekt budowlany i wykonawczy (architektura)

- instalacje sanitarne(projekt budowlany + wykonawczy)

- wszystkie instalacje zewnętrzne, wod – kan. co, oraz wszystkie instalacje wewnętrzne wod-kan. co, oraz wentylacji, a także węzeł oraz inne opracowania wynikające z procesów technologicznych oraz wytycznych ppoż.

- instalacje elektryczne (projekt budowlano wykonawczy)

- przedmiary i kosztorysy

- audyt energetyczny

Termin wykonania zamówienia w ciągu 6 – ciu  tygodni od daty podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu rejestru sądowego,- oświadczenie  Wykonawcy,

 

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykaz co najmniej 1 zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót, których zakres był podobny         do przedmiotu zamówienia,

- sporządzony kosztorys ofertowy, który musi uwzględniać wycenę wszystkich robót wymienionych w dokumentacji projektowej, zaparafowany wzór umowy.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,             który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Wykonanie projektu budowlanego         oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy    w Łomży „

do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego w Łomży przy ul. Spokojnej 9, pokój nr 1 – sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – w Łomży,    ul. Spokojna 9, świetlica .

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Marek Chojnowski tel. kom 600 816 642                   oraz tel . 86 2160-162 Marek Kossakowski

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

www.mpk.biplomza.pl   w zakładce przetargi do 30 000 EURO (Rok 2015),**)

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji**)

……………………...............……….

(podpis Kierownika zamawiającego lub osobyupoważnionej)

( podpisy osób: sporządzającej

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty

2.    Wzór umowy*)

3.   Oświadczenie z art. 22

4    Opis przedmiotu zamówienia

*) - pozostawić właściwe lub wymienić załączniki dotyczące danej sprawy

**) - pozostawić właściwe

Data powstania: piątek, 16 paź 2015 13:57
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 14:02
Data edycji: środa, 21 paź 2015 10:34
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 26859 razy
Ilość edycji: 3