Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Dostawa i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR - Zamawiający MPK ZB z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na „Dostawę i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni”

Znak sprawy 2/Z/2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR -

Zamawiający MPK ZB z siedzibą wŁomży, ul. Spokojna 9 zaprasza do złożenia oferty    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na „Dostawę i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni” 

zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.

Brama nr 1 wymiary 4000 x 4300 mm

- brama segmentowa

- przeszklona w dwóch pasach

- napęd ze sterownikiem elektrycznym

- fotokomórki

- sprężyny ocynkowane

- dostosowanie otworów do nowych bram i ich obróbka

- montaż dwóch bram

Brama nr 2 wymiary 4000 x 4300

- w bramie oprócz opisanych powyżej elementów należy zamontować drzwi wejściowe·              (techniczne)

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty wykonania prac ,które są zawarte w                opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 31 październik 2015 rok.

Do oferty należy dołączyć:

1 kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub         odpisu rejestru sądowego.

2 oświadczenie wykonawcy,

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Posiada wiedzę i doświadczenie,

3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia,   

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Dostawa i montaż dwóch bram wjazdowych w budynku myjni” do dnia 14.09.2015 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego         w Łomży przy ul. Spokojnej, pok. nr 1

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2015 o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego –        w Łomży, Ul Spokojnej 9 pok. nr Świetlica

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Marek Kossakowski

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty           bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego http://mpk.biplomza.pl/,**) - przekazana Wykonawcy     na adres do korespondencji**)

……………………...............……….

(podpis Kierownika zamawiającego lub osobyupoważnionej)

 Załączniki:

1. Wzór oferty

2. opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

Data powstania: środa, 2 wrz 2015 07:56
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2015 08:07
Data edycji: środa, 2 wrz 2015 08:08
Wytwarzający informację: Marek Kossakowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 27397 razy
Ilość edycji: 2