Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Przetarg na kontrolę biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bezbiletowych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża,

osoba do kontaktu Marek Kossakowski- z-ca dyrektora mkossakowski@mpklomza.pl, tel. 86 2160162, fax 86 2160334
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów i dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie całkowitej windykacji opłat z tytułu przejazdów bezbiletowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia co najmniej 1000 kontroli biletowych w tym minimum 100 kontroli w dni wolne od pracy w ciągu miesiąca na wszystkich liniach autobusowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  Wykonawca ma obowiązek przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu przez około 3 godziny. Zamawiający może udostępnić miejsce ( pomieszczenie) do przyjmowania interesantów w swojej siedzibie na zasadach określonych w odrębnej umowie. Miejsce, dzień i godziny przyjęć muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
przez okres 12 miesięcy od 01.08.2014 do 31.07.2015.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym  zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Spełniają i przyjmują warunki określone w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

6. Wykonali należycie minimum 3zamówienia, których przedmiotem była kontrola biletów w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie.

7. Wykonują usługi u co najmniej 3 przewoźników z użyciem czytników elektronicznych.

Kryteria oceny spełniania warunków:

1. Warunek 1 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy: a/oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem; b/aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2. Warunek 2 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy: a/oświadczenie, że  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Warunek 3 uważa się za spełniony , gdy wykonawca dostarczy: a/oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Warunek 4 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy :a/oświadczenie , że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy   - Prawo zamówień publicznych;

5. Warunek 5 uważa się za spełniony, gdy wykonawca dostarczy: a/   Oświadczenie, że spełnia  i akceptuje warunki określone w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

6. Warunek 6 uważa się za spełniony gdy wykonawca wykaże, że zrealizował należycie minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była kontrola biletów w ostatnich 3 latach oraz wykaże, że zamówienia wykonał należycie.

7. Warunek 7.spełnia oświadczenie w załączniku nr 6.  Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt. IV powinni dostarczyć niżej wymienione w dokumenty:

1.Formularz oferty sporządzony zgodnie z zał. Nr 1.
2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z zał. Nr 2, że wykonawca:

a)  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone  w ogłoszeniu i we wzorze umowy - zał. Nr 1.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

5. Dokumenty potwierdzające, że oferent  w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 3. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie kontroli z użyciem czytników elektronicznych u 3 przewoźników jest załącznik nr 6.

VI. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być przygotowana, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o  przedstawiony opis zamówienia.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W ofercie należy podać kwotę netto i brutto za realizację zamówienia za jeden miesiąc kalendarzowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej na Zamawiającego i oznakowanej następująco: Oferta  na: Kontrola biletów w środkach komunikacji MPK w Łomży.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, sekretariat
do dnia 22lipca 2014 roku  godz. 1000

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną za usługę za jeden miesiąc kalendarzowy. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Podstawa prawna:
art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ).
załączniki:

1. wzór oferty zał. nr 1

2. wzór oświadczenia zał. nr 2

3. doświadczenie zał. 3

4. wzór umowy zał. 4

5. regulamin kontroli zał. 5

6.oświadczenie zał. Nr.6

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytanie: Czy w załączniku 6 jest dopuszczalne wpisanie przewoźników u których usługi kontroli biletów z użyciem czytnika były wykonywane do 3 lat w wstecz?

Odpowiedzi - Tak dopuszczamy.

 

Lista zapytań

1. Prosimy o wyjaśnienie jakie sankcje Zamawiający przewiduje względem zamawiającego w przypadku kiedy nie zrealizuje on w którymkolwiek miesiącu realizacji zamówienia minimalnej ilości kontroli biletowych określonych na 1000 kontroli miesięcznie.

2. Prosimy o przekazanie Taryfy Przewozowej wraz z dokumentem zasadniczym (np. Uchwała Rady Miasta) określającym wysokości opłaty dodatkowej za niedopełnienie warunków przewozu.

3. Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej ilości wystawionych opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków przewozu w komunikacji publicznej prowadzonej przez Zamawiającego w okresie ostatniego roku.

4. Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej wskaźnika ściągalności opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków przewozu w komunikacji publicznej prowadzonej przez Zamawiającego w okresie ostatniego roku.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający określa minimalną ilość osób dokonujących kontrolę w jego środkach komunikacji publicznej, jeśli tak jaka to jest ilość osób.

6. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie Zamawiający udostępniać będzie Wykonawcy pomieszczenie do obsługi podróżnych – w miarę możliwości prosimy o przesłanie wzoru umowy.

7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 1 pkt 4 umowy w ten sposób iż jako potwierdzenie wykonania kontroli Wykonawca przestawiać będzie paski kontrolne z wydrukiem aktualnego kodu kasowani z pojazdu który był kontrolowany – w przypadku konieczności opuszczenia pojazdu przez kontrolera w celu skorzystania z pomocy np. policji dokonanie wpisu w kartę drogową kierowcy może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

8. Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 6 pkt 1, 2 i 3 umowy gdyż w ocenie wykonawcy nie określają one w sposób jednoznaczny wynagrodzeni Wykonawcy. Z treści umowy wynika iż wynagrodzeniem Wykonawcy będzie zryczałtowana kwota określona w ofercie przetargowe + 100% wpływów z tytułu opłat dodatkowych za złamanie regulaminu przewozu. Prosimy o informacje czy interpretacja Wykonawcy jest słuszna i prawidłowa lub czy osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji przetargowej w inny sposób przewidział wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 12 pkt 2 wzoru umowy. Czy w przypadku zakończenia współpracy (niezależnie od przyczyny ustania stosunku cywilnoprawnego) należności z tytułu uiszczonych opłat dodatkowych w dalszym ciągu są wynagrodzeniem wykonawcy, czy też wykonawca zobowiązany jest tylko do ich dochodzenia natomiast cała kwota roszczenia należna jest Zamawiającemu.

10. Prosimy o określenie obiegu dokumentów kontrolnych (druków opłat dodatkowych) po wygaśnięciu umowy.

11. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca zaopatrywać się będzie w upoważnienia do kontroli oraz druki opłat dodatkowych – Czy wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższego we własnym zakresie czy też otrzymuje powyższe od Zamawiającego. Jeśli zamawiający samemu zapatruje się w niniejsze druki czy Zamawiający narzuca konkretny wzór tegoż druku czy też Wykonawca korzysta z własnego opracowania graficznego niniejszych dokumentów.

12. Prosimy o określenie na czyje konto bankowe dokonywane są wpłaty z tytułu opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków przewozu dokonane przez podróżnych w obrocie bezgotówkowym.

13. Prosimy o określenie czy Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych otrzymanych gotówką od podróżnych do kasy Zamawiającego lub na jego rachunek bankowy, czy też przechowuje niniejsze środki we własnym zakresie.

14. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy w trzech egzemplarzach w tym jednego dla Zamawiającego i dwóch dla Wykonawcy.

Odpowiedzi:

1. w przypadku niezrealizowania w danym miesiącu minimalnej ilości kontroli – 1.000 –Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc.

2. informacja na temat taryfy przewozowej dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

3. zamawiający nie prowadzi statystyki w zakresie ilości wystawionych opłat dodatkowych .

4. analogicznie jak w pytaniu nr 3.

5. zamawiający określa minimalną ilość kontroli, które wykonawca ma wykonać w danym miesiącu, a nie liczbę osób.

6. na etapie postępowania na wykonanie usługi kontroli zamawiający nie określa takich warunków, są one ustalane w zależności od potrzeb na etapie realizacji umowy.

7. zamawiający nie dopuszcza zmian w zasadach potwierdzenia wykonywania kontroli.

8. sposób obliczenia ceny oferty wskazany jest w Zaproszeniu do składania ofert.

9. zapis w par. 12 ust. 2 umowy jest jednoznaczny i wskazuje, kto prowadzi windykację należności, które powstały w dacie realizacji umowy.

10. zasady obiegu dokumentów kontrolnych, które sporządza  Wykonawca określa również  Wykonawca. Zamawiający nie może ustalać takich zasad.

11. kwestia ta rozstrzygnięta jest w par. 3 ust. 2 umowy.

12. zasady windykacji określone są w umowie.

13.  analogicznie jak w pytaniu nr 12.

14. zamawiający nie dopuszcza zmian zasad sporządzenia umowy, określonych w par. 13.

Data powstania: piątek, 11 lip 2014 14:18
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2014 14:41
Data edycji: wtorek, 15 lip 2014 13:26
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1604 razy
Ilość edycji: 2