Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Dyrektor MPK ZB w Łomży ogłasza nabór na stanowisko elektromechanika.

Dyrektor MPK ZB w Łomży ogłasza nabór na stanowisko elektromechanika.

MPK ZB w Łomży

18-400 Łomża

Ul. Spokojna 9

 

Kandydaci przystępujący do naboru winni spełniać następujące warunki:

1. Wymagania :

a) wykształcenie przynajmniej średnie,

b) minimum 5- letni staż pracy na samodzielnym stanowisku pracy na warsztacie,

c) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku    elektromechanika,

d) ważne uprawnienia SEP do 1 KV

e) biegła obsługa komputera oraz urządzeń diagnostycznych

f) udokumentowanie odbytych szkoleń branżowych

 

2. Wymaganie dodatkowe :
a) dyspozycyjność
b) obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie
c) zdyscyplinowanie
d) wysoka kultura osobista
e) wysoka komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował w szczególności :

a) naprawy mechaniczne

b) naprawy elektromechaniczne i elektroniczne

c) diagnostyka komputerowa usterek

d) pomiary czujników

e) praca z testerem komputerowym, diagnostyka i naprawa instalacji elektrycznej

f) dozór i bieżące naprawy instalacji elektrycznej bazy MPK

g) raportowanie napraw

h) dbałość o powierzony sprzęt


4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

  • Curriculum Vitae(CV)
  • List motywacyjny
  • Odpis świadectwa/ dyplomu ukończenia szkoły, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Świadectwo kwalifikacyjne SEP

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu na wolne stanowisko elektromechanika.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego) na adres: MPK ZB 18-400 Łomża ul. Spokojna 9 lub osobiście w biurze MPK pok. 1.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :

„ Oferta pracy: Elektromechanik MPK ZB”

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2014r Do godz. 1400

6. Informacje dodatkowe:

W okresie do 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie
i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIPMPK ZB (mpklomza.pl) oraz na tablicy ogłoszeń MPK ZB ul Spokojna 9. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPK ZB zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela  p. Marek Chojnowski - Kierownik działu napraw i informatyki.

 

Dyrektor MPK ZB

Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 12:20
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 12:23
Data edycji: wtorek, 1 lip 2014 12:25
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 2453 razy
Ilość edycji: 1