Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty: Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Miasta Łomży

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Łomża, dn.06.05.2013r.

Znak sprawy:2/Z/2013

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR -

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9 18-400 Łomża, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
do 14.000 EUR na Plan  zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Miasta Łomży zgodnie
z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 31.12.2013r.

Wykonawcy, którzy składają ofertę muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie
przy wykonywaniu zamówienia, tj.:

-  wykonali co najmniej 1 usługę  w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wraz
z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane prawidłowo (wykaz usług wraz
z referencjami),

-  dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia (oświadczenie wykonawcy).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Miasta Łomży.” do dnia 15.05.2013r. do godz.12:00 w siedzibie zamawiającego
w Łomży przy ul. Spokojnej 9, pokój nr 1 – sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2013r. o godz. 12 :15  w siedzibie Zamawiającego –
w Łomży, ul. Spokojna 9, świetlica.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kossakowski Marek nr tel. 86 2160-162

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy  w Łomży  - www.mpklomza.pl  w zakładce zamówień publicznych do 14 000 EURO (Rok 2013),

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji.

                 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Wzór umowy
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2013 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2013 12:12
Data edycji: poniedziałek, 6 maj 2013 12:14
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1841 razy
Ilość edycji: 1