Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zaproszenie do złożenia oferty na: Modernizację instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO

 

Łomża, dn. 02.04.2013 r.

Znak sprawy: 1/Z/2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „ Modernizację instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy  w Łomży „. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dołączone do dokumentacji przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym i służą do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty wykonania robót, które określone są w dokumentacji projektowej.

Termin wykonania zamówienia w ciągu pięciu  tygodni od daty podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu rejestru  sądowego,
 2. oświadczenie  Wykonawcy o:  
  • posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadaniu wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia
 3. informację o osobie wskazanej na kierownika robót, który powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi,
 4. wykaz co najmniej 2 zrealizowanych w ostatnich 3  latach robót, których zakres był podobny do przedmiotu zamówienia,
 5. sporządzony kosztorys ofertowy, który musi uwzględniać wycenę wszystkich robót wymienionych w dokumentacji projektowej,
 6. zaparafowany wzór umowy.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Zakład Budżetowy w Łomży” do dnia 16.04.2013r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego w Łomży przy ul. Spokojnej 9, pokój nr 1 – sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2013r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – w Łomży, ul. Spokojna 9, świetlica.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Kossakowski Marek nr tel . 86 2160-162 w godz. 7.00-15.00.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

www.mpk.biplomza.pl w zakładce przetargi.

Podpisał:

Dyrektor MPK – Janusz Franciszek Nowakowski

Załączniki:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • Projekt budowlano – wykonawczy,
  • Przedmiar robót,
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 2. Wzór oferty
 3. Wzór umowy
Data powstania: wtorek, 2 kwi 2013 10:15
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2013 10:24
Data edycji: wtorek, 2 kwi 2013 15:40
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1152 razy
Ilość edycji: 3