Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Informacje o MPK

Informacje o MPK

     Komunikacja miejska została uruchomiona w Łomży z dniem 15 lipca 1969 r. Do dnia 30 czerwca 1989 r. komunikacja miejska działała w formie zakładu w strukturze organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem 1 lipca 1989 r. w wyniku podziału MPGKiM, utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji jako samodzielna jednostka gospodarcza, działająca w oparciu o statut przedsiębiorstwa.

   Zmiany w systemie gospodarczym kraju znalazły swoje odzwierciedlenie w komunikacji miejskiej. Pozwoliła na nie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych. Realizację przekształceń organizacyjnych oraz ustalenie ich trybu powierzono Zarządowi Miasta Łomży Na tę okoliczność, w dniu 23 grudnia 1991 r., Zarząd Miasta podjął uchwałę nr 22/91 ustalającą tryb tworzenia MPK w formie zakładu budżetowego i określił przedmiot działalności gospodarczej.

   Z dniem 1 stycznia 1992 r. (uchwała nr 116/XVIII Rady Miejskiej w Łomży z dnia 20.11.1991 r.) MPK pp zostało przekształcone w zakład budżetowy i w takiej formie organizacyjno-prawnej funkcjonuje do chwili obecnej. MPK zb zostało wyposażone w majątek trwały i obrotowy, fundusze i zobowiązania w wysokości zapisanej w bilansie zamknięcia działalności MPK pp.

   Celem przeprowadzenia zmian organizacyjnych było odejście od statusu przedsiębiorstwa państwowego oraz częściowa prywatyzacja MPK. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego uznano jako zadania własne gminy. Gmina, będąca organizatorem przewozów lokalnych, zobowiązana jest respektować wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych przyznane przez władze centralne oraz samorządowe określonym grupom społecznym oraz pokrywać deficyt wynikający z powyższych uprawnień, przyznając dotację przedmiotową.

   Podstawowym zadaniem MPK w Łomży jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w celu zwiększenia wpływów własnych, zakład świadczy usługi w zakresie reklamy i wynajmu autobusów do przejazdów zamkniętych. Do obowiązków MPK należy także ustalanie tras poszczególnych linii autobusowych, rozkładów jazdy, usytuowanie i sprzątanie przystanków autobusowych, okresowe badanie natężenia ruchu w autobusach na poszczególnych liniach, kontrola biletów.

   Obecnie MPK zb obsługuje 16 linii autobusowych, w tym 5 linii wybiegających poza granice miasta, obejmujący teren gmin: Łomża, Piątnica, Nowogród, Wizna. Łączna długość wszystkich linii wynosi 168 km. Rocznie autobusy należące do przedsiębiorstwa przewożą ok. 4,3 milionów osób wykonując ok.1,690 tyś. kilometrów. Zarząd Miasta nadzoruje oraz kontroluje działalność MPK.

Data powstania: środa, 6 mar 2013 12:52
Data opublikowania: środa, 6 mar 2013 12:53
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1865 razy