Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

STATUT - informacje ogólne

Podstawy prawne i reguły organizacji MPK
UCHWAŁA NR 303/XLIII/09
z dnia: z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 6 maj 2004 14:04
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2004 14:08
Data edycji: poniedziałek, 23 kwi 2012 09:02
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 5174 razy
Ilość edycji: 3