Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr …../13

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

 

I.  Zasady ogólne

 

§ 1

 

 1. Komisja przetargowa, zwana dalej „komisją”, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem, działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie.
 2. Komisja przetargowa jest powoływana przez Kierownika zamawiającego, tj.  Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży do przygotowania i przeprowadzenia lub przeprowadzenia, określonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Komisja przetargowa jest zespołem, powoływanym przede wszystkim do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, a przypadku negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki  – również do przeprowadzenia negocjacji.
 4. Kierownik Zamawiającego może także powierzyć komisji dokonanie czynności związanych przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Komisja nie posiada żadnych uprawnień do czynności prawnych. Przygotowuje projekty dokumentów i decyzji. Ostateczne decyzje podejmuje Kierownik Zamawiającego.
 6. Postanowienia Regulaminu szczegółowo regulują postępowanie przy zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego i mają odpowiednie zastosowanie do postępowań                                     w pozostałych trybach.

 

§ 2

 

 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje Kierownik Zamawiającego.
 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. Jej skład osobowy dla danego postępowania określany jest każdorazowo, adekwatnie do zakresu przedmiotowego zamówienia.
 3. Komisja pracuje i rozstrzyga przy obecności co najmniej trzech jej członków i jednocześnie nie mniejszej niż 50% jej składu osobowego.
 4. Powołany członek komisji może nie brać udziału w jej pracach z powodu nieobecności w pracy, czy wykonywania innych pilnych czynności służbowych. Powyższe nie wymaga zmian w składzie komisji przetargowej, pod warunkiem spełnienia zasady, określonej w pkt. 3.
 5. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności: zastępca przewodniczącego lub inna osoba, wyznaczona przez przewodniczącego.
 6. 6.      Przewodniczący komisji wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności.

§ 3

 

 1. Członkowie komisji, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy. Oświadczenie włącza się do dokumentacji postępowania – druk ZP - 1.
 2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności,                          o których mowa w ust.1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji                          z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację                         o wyłączeniu członka komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji.
 3. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia z postępowania o zamówienie publiczne dokonuje bezpośrednio Kierownik Zamawiającego.

 

§ 4

 

 1. Jeżeli dokonanie określonych czynności, związanych z przeprowadzeniem postępowania                   o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.
 2. Do biegłych stosuje się postanowienia § 3.
 3. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach                            z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

 

II.  Czynności przygotowawcze i w trakcie postępowania

 

§ 5

 

 1. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, komisja w szczególności opracowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego:

1)    ogłoszenie o zamówieniu lub zaproszenie ( do negocjacji, do składania ofert), wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli przygotowuje postępowanie w oparciu o §1 ust. 4,

2)    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz” – jeżeli przygotowuje postępowanie w oparciu o § 1 ust. 4,

3)    projekty innych dokumentów.

 1. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:

1)      udzielanie wyjaśnień, dotyczących treści siwz,

2)      prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje, prowadzenie takich negocjacji/dialogu konkurencyjnego,

3)      dokonanie otwarcia ofert,

4)      dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie wykonawców,  w przypadkach określonych ustawą,

5)      wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o odrzucenie oferty, w przypadkach przewidzianych ustawą,

6)      ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

7)      przedstawienie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej  lub wystąpienia                                   o unieważnienie postępowania,

8)      przyjmowanie i analizowanie wnoszonych informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności (art.181 ustawy),

9)      przyjmowanie i analizowanie wnoszonych odwołań oraz przygotowanie ewentualnych odpowiedzi na odwołanie (art 186 ust.1 ustawy),

10)  przedstawienie Kierownikowi Zamawiającego propozycji wyboru nowej oferty, najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, nie podlegających odrzuceniu, złożonych w postępowaniu, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,

11)  wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o wystąpienie do wykonawców - w uzasadnionych  przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą – o wyrażenie  zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni,

12)  sporządzenie odpowiedniej dokumentacji postępowania, wg druków ZP, wprowadzonych aktem wykonawczym do ustawy (aktualne, tj. na dzień wprowadzenia Regulaminu: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) ,

13)  opracowanie i publikacja ogłoszeń o wynikach postępowania i o zawarciu umowy na zasadach, określonych ustawą.

 1. Dokumenty sporządzone przez komisje, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, a także decyzje lub inne oświadczenia woli, kierowane przez komisję do wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia – wynikające z realizowanych przez komisję przetargową czynności, wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.

 

III.  Otwarcie ofert

 

§ 6

 

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się – zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy – kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 2. Komisja dokonuje jawnego, publicznego otwarcia ofert w terminie, określonym w siwz.
 3. Podczas otwarcia ofert przedstawia się zebranym:

-          skład Komisji przetargowej

-          informacje o liczbie złożonych ofert oraz o liczbie ofert, złożonych po terminie.

 1. Przed otwarciem każdej z ofert okazuje się zebranym nienaruszone opakowanie (kopertę), zawierające ofertę, podaje jej numer, nadany wg kolejności wpływu oraz treść opisu na tym opakowaniu.
 2. Po otwarciu każdej oferty odczytywane są (i odnotowane w  protokole)  poniższe dane zawarte w ofercie:

-          nazwa i adres wykonawcy

-          cena oferty (brutto)

oraz (jeżeli są kryteriami oceny ofert):

-          termin wykonania zamówienia

-          okres gwarancji

-          warunki płatności. 

 

IV.  Analiza i ocena ofert.

 

§ 7

 

 1. W terminie związania ofertą, na posiedzeniach niejawnych, komisja dokonuje sprawdzenia kompletności ofert, w tym załączników /dokumentów/, ich prawidłowości oraz dokonuje wyboru oferty i wykonawcy w oparciu o kryteria oceny ofert, przedstawione w siwz.
 2. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena ofert odbywa się na jednym etapie, tzn. zamawiający jednocześnie dokonuje badania podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz podstaw do odrzucenia złożonej oferty.
 3. 3.      Czynności związane z badaniem i oceną ofert przebiegają wg następującej kolejności.

 

§ 8

 

1. Komisja ocenia, czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie i ważne                    

    (z punktu widzenia art. 82 ust. 2 ustawy – tj. sporządzone w języku polskim i z zachowaniem 

    formy pisemnej) spełniają wymagane warunki podmiotowe (formalne i merytoryczne),

    określone odpowiednio w ustawie oraz w siwz (w ogłoszeniu lub zaproszeniu - w przypadku

    innych trybów niż przetarg nieograniczony) – co oznacza w rezultacie dokonanie podziału

    wykonawców na podlegających wykluczeniu z postępowania i nie podlegających wykluczeniu   z

    postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy.

 1. Oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu komisja dokonuje na podstawie treści złożonych oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających ich prawdziwość.
  1. Komisja przed dokonaniem powyższej oceny musi zwrócić się do uczestników postępowania z żądaniem uzupełnienia lub/i złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń                 i dokumentów w sytuacji, określonej w art. 26 ust.3 i 4 ustawy,  a mianowicie:

„-Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy ”.

 1. Komisja przygotuje treść zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy z postępowania                          o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem, że w postępowaniach jednostopniowych - prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę - powyższe zawiadomienie przekazuje się łącznie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty ( art. 92 ust.1 ustawy). W innych trybach wymagane jest odrębne zawiadomienie na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy.

 

 

§ 9

 

 1. W następnej kolejności oferty, pochodzące od wykonawców, nie podlegających wykluczeniu z postępowania są oceniane pod kątem spełniania warunków siwz, odnoszących się do przedmiotu zamówienia, dzieląc je w rezultacie na oferty podlegające odrzuceniu i nie podlegające odrzuceniu. Przesłanki stanowiące podstawę do odrzucenia oferty, wymienione są w art. 89 i 90 ustawy.
 2.  W toku badania i oceny ofert - w oparciu o art. 87 ust.1 ustawy - zamawiający  może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie z wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt.2), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Natomiast  w oparciu o zapisy art. 26 ust.4 zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, określonych przez zamawiającego w siwz.
 3. Komisja poprawia w ofercie – na podstawie art. 87 ust.2 ustawy - oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Komisja odrzuca ofertę w przypadkach wskazanych w art.89 ustawy.
 5. Oferty odrzucone zostaną wpisane do protokołu.

 

V.  Wybór najkorzystniejszej oferty

 

§ 10

 

 1. Jeżeli nie zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie ( z art. 93 ust.1i 1a ustawy) postępowania komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty spośród nie odrzuconych ofert, na podstawie indywidualnej oceny ofert, dokonanej przez członków komisji, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w oparciu o kryteria oceny ofert, określone   w siwz  dla danego postępowania.

1)      członkowie komisji dokonają oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

2)      streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  oraz uzasadnienie wyboru oferty zostanie wpisane do protokołu.

 1. Jeżeli jest to uzasadnione przyjętymi kryteriami oceny ofert, komisja może odstąpić  od indywidualnej oceny ofert.

1)      Jeżeli wszystkie kryteria oceny ofert są kryteriami obiektywnymi ( mierzalnymi – tzn. kryteriami opisanymi wzorami ) to wystarczającym jest, aby obliczenia ilości punktów dla danej oferty dokonano w imieniu całej komisji przetargowej na jednym dokumencie, który podpiszą wszyscy członkowie komisji,

2)      W przypadku, gdy kryterium oceny ofert jest jedno ( cena ) można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert wraz z pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty, podlegające zatwierdzeniu przez członków komisji.

 

§ 11

 

 1. Komisja przygotuje wniosek do Kierownika Zamawiającego z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z wnioskami o wykluczeniu określonych wykonawców z postępowania, odrzuceniu określonych ofert oraz przedkłada  protokół postępowania o udzielenie zamówienia, podpisany przez członków komisji.
 2.  Wyboru oferty dokonuje Kierownik Zamawiającego, zatwierdzając propozycję komisji.

 

§ 12

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców                  ( art. 92 ust. 1 ustawy ), którzy złożyli oferty o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                           i prawne;

3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

4)       terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą znajdować się w jednym piśmie, kierowanym do wykonawców albo w różnych. W razie zastosowania drugiego rozwiązania, pisma  z wyżej wskazanymi informacjami powinny zostać przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty, równocześnie. Powyższe związane jest z regulacjami w zakresie stosowania środków ochrony prawnej.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje    (art. 92 ust.2  ustawy), o których mowa w ust.1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 

 

§ 13

 

Komisja sporządzi informację o wniesionych odwołaniach, o przystąpieniu do odwołań oraz                         o rozstrzygnięciach ZP ( w protokole).

 

 

VI  Zakończenie prac komisji

 

 

§ 14

 

 1. Komisja kończy pracę z dniem:

1)prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty,

2) unieważnienia postępowania i - w przypadku zamówień unijnych - upływu terminu do wniesienia odwołania lub rozstrzygnięcia odwołania na czynność unieważnienia postępowania.

 1. Dokumentacja postępowania przechowywana jest -  w sposób określony w art. 97 ustawy –  we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej MPK ZB w Łomży.

 

Data powstania: środa, 6 mar 2013 11:34
Data opublikowania: środa, 6 mar 2013 11:38
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1525 razy