Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Z.B. w Łomży.

 Prezydent Miasta Łomży

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. w Łomży

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1) Niezbędne:

 wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomiczne, zarządzanie, administracyjne, prawnicze;

 minimum 5-letni staż pracy;

 znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na danym stanowisku, wynikających z ustaw: o transporcie drogowym, prawo przewozowe, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych;

 obywatelstwo polskie;

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

 niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 nieposzlakowana opinia;

 dobry stan zdrowia, umożliwiający pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

 

2) Dodatkowe:

 mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

 znajomość zasad organizacji i zarządzania transportem zbiorowym;

 biegła obsługa komputera i systemów informatycznych;

 posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, doskonała umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym.

 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

A. Zadania podstawowe

 kierowanie samorządowym zakładem budżetowym - Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży - w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań, określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki;

 

B. Zadania szczegółowe

 opracowywanie planów finansowo – rzeczowych Zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków dla optymalnej realizacji celów i zadań, zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem zamówień publicznych;

 zaspokajanie potrzeb mieszkańców i ościennych gmin w zakresie zbiorowego transportu lokalnego;

 prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej Zakładu;

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie Zakładu.

 

C. Warunki pracy na danym stanowisku

 Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 Praca w budynku Zakładu. Bezpieczne warunki pracy.

 Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i na terenie Miasta, rozmowami telefonicznymi oraz obsługą klientów.

 Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-ciu miesięcy.

 

D. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 Curriculum Vitae (CV);

 list motywacyjny;

 kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

 kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

 kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy z podaniem okresu, formy zatrudnienia i zakresu obowiązków;

 pisemna koncepcja funkcjonowania i zarządzania zakładem budżetowym MPK Z.B. w Łomży z możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych;

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec Kandydata postępowanie karne;

 oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym;

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Obsługi p. 123, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: Dyrektor MPK Z.B.”.

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2012 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VI. Informacje dodatkowe:

W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip), Biuletynie Informacji Publicznej MPK Z.B. (mpk.biplomza.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 i tablicy ogłoszeń MPK Z.B. ul. Spokojna 9.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Wydziale Organizacji i Obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Dodatkowych informacji udziela p. Jolanta Dobrzycka – Inspektor ds Kadr, tel. (086) 215 67 12

Łomża, dnia 28 sierpnia 2012r.

Opracowała: Zatwierdził:

Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Łomży 

 Prezydent Miasta Łomży

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. w Łomży

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1) Niezbędne:

wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomiczne, zarządzanie, administracyjne, prawnicze;

minimum 5-letni staż pracy;

znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na danym stanowisku, wynikających z ustaw: o transporcie drogowym, prawo przewozowe, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych;

obywatelstwo polskie;

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

nieposzlakowana opinia;

dobry stan zdrowia, umożliwiający pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

 

2) Dodatkowe:

mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

znajomość zasad organizacji i zarządzania transportem zbiorowym;

biegła obsługa komputera i systemów informatycznych;

posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, doskonała umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym.

 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

A. Zadania podstawowe

kierowanie samorządowym zakładem budżetowym - Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży - w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań, określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki;

 

B. Zadania szczegółowe

 opracowywanie planów finansowo – rzeczowych Zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków dla optymalnej realizacji celów i zadań, zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem zamówień publicznych;

 zaspokajanie potrzeb mieszkańców i ościennych gmin w zakresie zbiorowego transportu lokalnego;

 prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej Zakładu;

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie Zakładu.

 

C. Warunki pracy na danym stanowisku

 Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 Praca w budynku Zakładu. Bezpieczne warunki pracy.

 Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i na terenie Miasta, rozmowami telefonicznymi oraz obsługą klientów.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-ciu miesięcy.

 

D. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

Curriculum Vitae (CV);

list motywacyjny;

kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy z podaniem okresu, formy zatrudnienia i zakresu obowiązków;

pisemna koncepcja funkcjonowania i zarządzania zakładem budżetowym MPK Z.B. w Łomży z możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych;

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec Kandydata postępowanie karne;

 oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym;

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Obsługi p. 123, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: Dyrektor MPK Z.B.”.

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2012 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VI. Informacje dodatkowe:

W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip), Biuletynie Informacji Publicznej MPK Z.B. (mpk.biplomza.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 i tablicy ogłoszeń MPK Z.B. ul. Spokojna 9.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Wydziale Organizacji i Obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Dodatkowych informacji udziela p. Jolanta Dobrzycka – Inspektor ds Kadr, tel. (086) 215 67 12

Łomża, dnia 28 sierpnia 2012r.

Opracowała: Zatwierdził:

Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Łomży

Data powstania: wtorek, 28 sie 2012 13:20
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2012 13:48
Data edycji: wtorek, 28 sie 2012 13:48
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 2416 razy
Ilość edycji: 1