Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie "Instalacji fotowoltaicznej na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży"

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 14:46
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 14:53
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 432 razy

INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - "Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2017 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2017 13:51
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1142 razy

Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania: Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży.

 

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d872ddfb-753e-49db-8ee6-e06d1f684c9a

 

Łomża, czerwiec 2017

 SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania:

 

Instalacja fotowoltaiczna
na budynku myjni autobusowej
w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacji w Łomży.

 

 

Spis treści

Rozdział I - Nazwa oraz adres zamawiającego. 2

Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.. 2

Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. 2

Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.. 5

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp . 5

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7

Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.. 9

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium.. 10

Rozdział IX - Termin związania ofertą. 11

Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert 11

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13

Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny. 13

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 14

Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17

Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17

Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  18

Rozdział XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18

Rozdział XVIII - Pozostałe informacje. 18

  

Rozdział I - Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Zamawiającym jest:

Miasto Łomża, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży,
w imieniu którego postępowanie prowadzi Dyrektor Janusz Franciszek Nowakowski działający
z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża:

ulica: Spokojna 9

Kod: 18-400,

Miejscowość: Łomża

Telefon (86) 216 01 62

Fax (86) 216 03 34

Godziny pracy: pn – pt. 7.00 -15.00

Strona BIP: http://mpk.biplomza.pl/,  http://www.um.lomza.pl/bip

 

Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265), zwanej dalej „ustawą" lub „uPzp".
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „specyfikacją" lub „SIWZ" obowiązują przepisy „ustawy” i aktów wykonawczych do „ustawy”.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy

 

Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.31.00.00 - 3             Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00 - 1             Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.12.00 - 2             Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.23.10 - 3             Ochrona odgromowa

45.31.73.00 - 5             Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejącej konstrukcji myjni autobusów komunikacji miejskiej w Łomży zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami w Rozdz. III pkt 3.
 2. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W ramach tego zadania należy wykonać następujący zakres robót budowlano-instalacyjnych:

Zakres instalacji elektrycznych:

 • Montaż rozdzielnic,
 • Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP PV,
 • Instalacja odgromowa,
 • Instalacja fotowoltaiczna
 • Ochrona przeciwporażeniowa .

Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej:

 • Napięcie zasilania - U = 230/400 V
 • Współczynnik mocy - cos ą> = 0.93
 • Moc instalacji fotowoltaicznej - 28,6kW
 • Maksymalny planowany uzysk energii -23MWh.

Podstawowe wymagania instalacji fotowoltaicznej

 • Rozdzielnica RPV instalacji fotowoltaicznej w II klasie ochronności.
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP PV.
 • instalacji odgromowej - dodatkowe maszty o wysokości 3 m podłączone do istniejącej instalacji odgromowej.
 • Panele polikrystaliczne o sprawności min. 15,5% o mocy co najmniej 260W.
 • Panele montować do konstrukcji stalowej istniejącej na budynku myjni – dachu i elewacji. Na dachu znajdują się konstrukcje przystosowane do montażu 44 sztuk paneli. Na elewacji konstrukcje przystosowane do montażu 66 sztuk paneli.
 • 3 szt. inwerterów 3-fazowych o mocy łącznej min. 29500 VA.
 • Inwerter wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający odczytywanie danych z inwertera poprzez sieć Ethernet-ową na dowolnym komputerze w budynku - dla celów zbierania danych o pracy falowników i ilości wytwarzanej energii elektrycznej
 • Poszczególne panele PV należy połączyć w łańcuch a następnie podłączyć do inwertera DC/AC kablami solarnymi DC odpornymi na warunki środowiskowe i promieniowanie UV.
 • Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego RPV z aparatami zabezpieczeniowymi
 • Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej (ZAZ) zabezpieczający instalację przed upływnością energii do sieci.
 • Zabezpieczenie przed pracą wyspową elektrowni, przez przekaźnik kontroli napięcia i częstotliwości.
 • Miernik energii elektrycznej wraz z dedykowanym przekładnikiem. Miernik kompatybilny z inwerterami, systemem do ich kontroli i komunikacji.
 • Dla celów zbierania danych o pracy falowników i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter.
 • System ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi.
 • Wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe. wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

Uwagi wykonawcze

 • Przejścia przewodów i kabli przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ognioodporną o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,
 • Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
 • Do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty,
 • Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi.
 • Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklaracje zgodności na zainstalowane rozdzielnice,
 • W rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić uaktualnione schematy danej rozdzielnicy .
 • W organizacji placu budowy i prowadzenia robót muszą być uwzględnione warunki funkcjonowania bazy MPK a w szczególności myjni.
 1. Uwagi:
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
  • Wszędzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materiałowych znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.
  • Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
  • Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.
  • Wykonawca musi zagwarantować ze swojej strony i ponieść wynagrodzenie Projektanta, który w trakcie realizacji budowy będzie wykonywał rysunki szczegółowe zastosowanych rozwiązań projektowych, które nie są wyszczególnione w dokumentacji projektowej.
  • W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej po przeprowadzonych robotach.
  • Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) i być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016. Urządzenia i sprzęt winien posiadać wszystkie wymagane właściwymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności, pozwolenia na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi (dla urządzeń).
  • Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy.
  • Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się ze stanem istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego.
 2. Wymagania odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę
  • Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawcę materiałów budowlanych.
  • W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru wykaz tych osób - wyznaczonych do konkretnych czynności.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do pracy na terenie budowy osoby nie wskazanej na liście i/lub zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  • Zatrudnienie osób ujętych w wykazie powinno trwać co najmniej do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej wymagania SIWZ, na podstawie umowy o pracę.
 3. Wymagania dotyczące gwarancji jakości:
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych i inwerterów) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy zostaną przyznane dodatkowe punkty.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi 10 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji zostaną przyznane dodatkowe punkty.
  • Wymagany minimalny okres gwarancji na inwertery wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział XIII SIWZ. Za wydłużenie okresu gwarancji zostaną przyznane dodatkowe punkty.

 

Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie :  w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy

Zakończenie:  do 31 sierpnia 2017 r.

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp .

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
  • Zdolność techniczna lub zawodowa:
   • Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wybudowanie instalacji fotowoltaicznej za kwotę brutto minimum 200 000,00 złotych każda.
  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.- kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) w specjalności:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz  posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu budową.

1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

 • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
 • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

Uwaga:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).

 • Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w ustępie 5 pkt 1 – 8 artykułu 24.

UWAGI:

 1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy, muszą spełniać łącznie.

Zamawiający informuje, że warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu, tj. wymaga się, aby każda robota budowlana o określonym wyżej zakresie i rodzaju była wykonana przez ten sam podmiot/członka konsorcjum.

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca wraz z ofertą, musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – – załącznik nr 2 do SIWZ
  • Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ
 2. Wstępna ocena wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich i korzystających z podwykonawców:
  • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych  podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3) oraz składa  zobowiązanie tych podmiotów (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ
  • Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w  oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2 (załącznik 3). 
  • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
  • zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć
   • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
   • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień budowlanych posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie w kierowaniu budową min. 3 lata}, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej
   • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
   • Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

UWAGA! W przypadku, gdy w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia .  W przypadku gdy na ten dzień NBP nie opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia przyjąć należy pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym adresem: www.nbp.pl.

Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  • Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku przynależności tej samej do grupy kapitałowej muszą zostać złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.
  • Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt 5.1.1- 5.1.2 niniejszego Rozdziału) mogą być złożone przez jednego z Wykonawców lub łącznie przez kilku wspólników
  • Oprócz ww. dokumentów - w przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
  • Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Zasoby innych podmiotów
  • Zgodnie z art. 22a ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wymaga się, aby dokument ten złożony był w oryginale. Wzór zobowiązania zawiera załącznik nr 4.
  • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu musi zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej, tj. pkt. 1.1 i 1.2 (załączniki 2 i 3).
  • Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
  • Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową w tym zakresie.
  • Kopie dokumentów, dotyczących tych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 

Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem faksu i/lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub kopie odwołania należy kierować do Zamawiającego, Miasta Łomża na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy,
ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża

 1. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 2. Informacje dla korespondencji faksem lub drogą elektroniczną:
 • nr faxu: 86 216 03 34
 • adresy e-mail: m.chojnowski@mpklomza.pl i  petkowski@mpklomza.pl
 • W przypadku zastosowania drogi elektronicznej, korespondencję należy przesyłać równolegle na dwa wyżej wskazane adresy e-mail.
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na żądanie drugiej strony, z zastrzeżeniem poniższego zapisu:

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, a także zmiany lub wycofania oferty.

 1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków amówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu, a nie takiego, który może zostać wyznaczony – zmieniony na późniejszy).
 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
  • Marek Chojnowski - tel. (86) 2160162 w. 30 - w zakresie merytorycznym
  • Andrzej Petkowski - tel. (86) 2160162 w. 23 - w zakresie formalno-prawnym

 

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium

 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art.45 ust 6 uPzp.
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  MPK ZB w Łomży  nr:          67 1560 0013 2876 9047 1000 0001 z dopiskiem: Wadium na zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek MPK).
 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty (włożyć do koperty wewnętrznej, ale bez spinania dokumentu z ofertą lub włożyć do odrębnej koperty) .
 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pierwszego pisemnego żądania zapłaty przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  • 1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
  • 2 Wykonawca którego oferta została wybrana:
   • 2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   • 2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   • 2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .
 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.
 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Rozdział IX - Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody w w/w sytuacji nie powoduje utraty wadium.

Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią, określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Do oferty Wykonawca dołącza
  • 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2
  • 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3

Powyższe oświadczenia zawierają ewentualne informacje o podmiotach trzecich i podwykonawcach

 

 • 3 Zobowiązania podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 4 (jeśli dotyczy)
 • 4 Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy
 • 5 Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
 • 6 Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium.
 • 7 Kosztorysy ofertowe uproszczone sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty albo przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

           Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez             tłumacza przysięgłego.

 1. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. W przypadku składania oferty wspólnej - wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
 4. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie 86 ust.4 ustawy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie "zastrzeżone" i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:

 • wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
 • wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
 • wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
 1. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XI niniejszej SIWZ w nienaruszonym opakowaniu :

Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

 • Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być   zaadresowana na  Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB  w Łomży i oznakowana następująco:

Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Z B w Łomży”. Nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert.

 • Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Składanie ofert:
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

 1. Spokojna 9, 18-400 Łomża - Sekretariat.
 • Termin składania ofert upływa w dniu: 26.06.2017 r. o godz. 10:00.
 • Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
 • Oferta składana bezpośrednio przez wykonawcę (jego przedstawiciela) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia (data i godzina).
 • Dla ofert przesyłanych pocztą / kurierem liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju (Sekretariatu MPK).
 • Na kopercie „zewnętrznej – transportowej” należy wskazać miejsce dostarczenia – sekretariat (pokój 1) oraz dopisać „OFERTA”.
 • Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w rozdziale X SIWZ z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej.
 • Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

 

 1. Otwarcie ofert
  • Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża – Sala konferencyjna.
  • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje podane na otwarciu ofert (art.86 ust.5 ustawy), dotyczące:
   • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
   • firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
   • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Rozdział XII - Opis sposobu obliczenia ceny

 

 

 1. Cena oferty winna obejmować pełen zakres prac do realizacji zadania i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna uwzględniać między innymi:
  • 1 Wartość robót wyliczoną w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, użycie ich przez Wykonawcę bez kompleksowej analizy i porównania z dokumentacją projektową jest ryzykiem Wykonawcy,
  • 2 Koszt uzyskania uzgodnień od zarządcy obiektu, gestorów sieci, , itp.
  • 3 Koszt obsługi geodezyjnej robót, (1 egz. szkiców wytyczenia do przekazania Zamawiającemu).
  • 4 Koszt inwentaryzacji robót. Inwentaryzację nowych sieci uzbrojenia i innych elementów należało będzie sporządzić na papierze w 4 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w PODG i K w Łomży oraz na nośniku elektronicznym w formacie dwg do przekazania Zamawiającemu.
  • 5 Koszt odbiorów częściowych i końcowych wraz z wynikami prób i pomiarów.
  • 6 Koszt organizacji zaplecza Wykonawcy: dojazd, energia elektryczna, woda itp.
  • 7 Koszt odtworzenia, napraw, sprzątania dróg, chodników, jeśli potrzeba ich wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami.
  • 8 Koszt ewentualnych odszkodowań lub napraw w przypadku nieprzewidzianego naruszenia własności osób trzecich w tym uszkodzeń istniejącego uzbrojenia.
  • 9 Koszt zagospodarowania lub zutylizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami materiałów z rozbiórki i innych stanowiących odpady.
  • 10 Koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
  • 11 Koszt wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia
  • 12 Koszt zawarcia umów serwisowych, gwarancyjnych itp. z producentami, dostawcami zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń celem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gwarancji na okres zaproponowany jak w ofercie
 2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.
 4. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
 5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wskazane w opisie przedmiary robót stanowią element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości, rodzaju i wycenie wykonanych robót w stosunku do przyjętych w ofercie w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia.
 6. Ceny brutto ofert zamawiający ustali z uwzględnieniem wymogów art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uwaga:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
  kryteriami i ich wagami procentowymi.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga (pkt)

1.

Cena brutto (całkowity koszt wykonania zadania) (C1)

60

2.

Okres gwarancji na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów) (G2)

10

3.

Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (G3)

15

4.

Okres gwarancji na inwertery (G4)

15

Razem:

100

 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium C1:

 

 1. Kryterium nr 1 – Cena:

C1 min.

C1n =   -------------  x 60 (pkt.)

C1 bad.

 

gdzie:

C1n     - ilość punktów oferty badanej

C1 min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C1 bad. - cena (brutto) oferty badanej

 

 

 1. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych i inwerterów)

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów) punkty (G2) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi

na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów)  *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych  i inwerterów)  (pkt)

36 miesięcy

0

48 miesięcy

5

60 miesięcy

10

 

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi powinien być podawany w miesiącach (liczba miesięcy powinna być całkowitą wielokrotnością liczby 12) i być jednakowy dla wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia.

 

 • Kryterium nr 3 – Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne.

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne punkty (G3) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi

na panele fotowoltaiczne *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na panele fotowoltaiczne (pkt)

10 lat

0

11 lat

3

12 lat

6

13 lat

9

14 lat

12

15 lat i więcej

15

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 10 lat. Okres gwarancji powinien być podawany w latach.

 

 1. Kryterium nr 4 – Okres gwarancji na inwertery.

 

W kryterium okres gwarancji i rękojmi na inwertery punkty (G4) zostaną przyznane kolejno ocenianym ofertom w następujący sposób:

 

Okres udzielonej gwarancji

i rękojmi na inwertery *

Punktacja za okres

udzielonej gwarancji i rękojmi

 na inwertery (pkt)

5 lat

0

6 lat

3

7 lat

6

8 lat

9

9 lat

12

10 lat i więcej

15

* zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 5 lat. Okres gwarancji powinien być podawany w latach.

 1. Punktacja oferty.

 

Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ofert, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:

Pn = C1n + G2n + G3n+ G4n

gdzie:

Pn      – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie

C1n   – ilość punktów w kryterium nr 1 – cena przyznana ofercie n

G2n – ilość punktów w kryterium nr 2 – okres gwarancji i rękojmi wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia ( oprócz paneli fotowoltaicznych 
i inwerterów)  przyznana ofercie n.

G3n – ilość punktów w kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne przyznana ofercie n.

G4n – ilość punktów w kryterium nr 4 – okres gwarancji i rękojmi na inwertery przyznana ofercie n.

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji/rękojmi, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Rozdział XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • 1 Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 • 2 Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 8 do SIWZ.
 • 3 Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 • 4 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do :
  • 1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • 2 złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
  • 3 przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, określonemu art. 23 ust.1 ustawy Pzp,
  • 4 złożenia dokumentów, potwierdzających umocowanie osób, podpisujących zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo) w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, korzystającemu z potencjału innych podmiotów(wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • 5 dostarczenia dokumentów, potwierdzających uprawnienia oraz doświadczenie osób, wskazanych w załączniku nr 7 „Wykaz osób - Potencjał kadrowy” – kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego,
  • 6 dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskania jego zatwierdzenia przez Zamawiającego – w formie załącznika do umowy.
  • 7 dostarczenia zaświadczenia, wystawionego przez bank zawierającego nr konta, na które należało będzie opłacać faktury za wykonane prace lub oświadczenia Wykonawcy ww. zakresie.

Uwaga: W przypadku konsorcjum płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum

 

Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • 1 Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 • 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 uPzp.
 • 3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy MPK ZB w Łomży nr:  67 1560 0013 2876 9047 1000 0001.
 • 4 Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
 • 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności)*, oprócz przewidzianych uPzp, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty zabezpieczenia na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że zamówienie nie zostało należycie wykonane lub nie zostały usunięte usterki zgłoszone w okresie rękojmi za wady.
 • 6 Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy.

*UWAGA!

Wadliwość złożonego dokumentu będzie wynikała między innymi z treści zapisów typu:
w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy oraz inne tym podobne..

 

Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

 1. Umowa będzie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ.
 2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.
 3. Pozostałe okoliczności dokonania zmiany umowy reguluje ustawa.
 4. W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami -  w zakresie nie uregulowanym umową i ustawą - obowiązują przepisy art 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zmianami.

 

Rozdział XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy.

Rozdział XVIII - Pozostałe informacje

 • 1 Zamawiający:
  • 1 nie dopuszcza składania ofert częściowych,
  • 2 nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ,
  • 3 nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,
  • 4 nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
  • 5 nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  • 6 nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania
 • 2 Informacja o podwykonawcach:
  • 1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  • 2 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
  • 3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz musi przedstawić oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  • 4 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  • 5 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy te stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
  • 6 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa wzór umowy.
  • 7 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu określa wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ, stanowiące integralną jej część:

 

1

Oferta

2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4

Oświadczenie - grupa kapitałowa

5

Zobowiązania innego podmiotu[1]

6

Wykaz robót  (Wiedza i doświadczenie)[2]

7

Wykaz osób (Potencjał kadrowy)[2]

8

Umowa (wzór)

9

Dokumentacja projektowa

 

 

 

 

 

 

 

[1] składane jeśli dotyczy

[2] składany na wezwanie Zamawiającego

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 14:46
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 16:24
Data edycji: poniedziałek, 12 cze 2017 09:34
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1984 razy
Ilość edycji: 3

Łomża: Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Łomża: Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia
Numer ogłoszenia: 145938 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141465 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 2160334, 2160162, faks 86 2160334.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej myjni autobusów komunikacji miejskiej w Łomży w zakresie przebudowy budynku myjni zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami w Rozdz. III pkt 3. oraz dostawa wraz z montażem, posadowieniem i uruchomieniem fabrycznie nowej i sprawnej technicznie myjni autobusowej. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z przebudową myjni określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W istniejącym budynku myjni autobusowej należy wykonać następujący zakres robót budowlano - instalacyjnych: Hala wysoka: 1. Rozbiórka istniejącej posadzki z podbudową w hali wysokiej myjni. 2. Rozbiórka istniejącej izolacji termicznej stropodachu ( wełna mineralna i pokrycie). 3. Usunięcie istniejących warstw tynku oraz okładzin ceramicznych murowanej części ściany hali wysokiej znajdującej się od strony przybudówki. 4. Zabezpieczenie murowanej części ściany hali wysokiej znajdującej się od strony przybudówki hydroizolacją oraz płytkami typu gres (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym) 5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej technologicznej myjni. 6. Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci sanitarnej. 7. Wykonanie nowej termomodernizacji posadzki w hali wysokiej. 8. Wykonanie nowej posadzki typu przemysłowego z wyprawą powłokową z żywic epoksydowych z odwodnieniem liniowym, podłużnym. Wymagana jest zwiększona przyczepność toru jazdy mytego pojazdu. 9. Ogrzewanie progu wjazdowego myjni z ręcznym sterowaniem. 10. Wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji w ustalonym zakresie. 11. Wykonanie instalacji elektrycznej w ustalonym zakresie. 12. Wykonanie instalacji wod.-kan. w ustalonym zakresie. 13. Wykonanie przyłącza wodociągowego z zaworem do podłączenia węża na ścianie hali wysokiej w części wyjazdowej z myjni. 14. Termomodernizacja płytami warstwowymi (15 cm) ścian zewnętrznych w części wysokiej budynku myjni (hala wysoka). 15. Termomodernizacja wełną mineralną (2x10 cm) stropodachu w części wysokiej budynku myjni (hala wysoka). 16. Wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną (2 warstwy). 17. Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 18. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na dachu i ścianie hali wysokiej uwzględniających termomodernizację hali wysokiej. Przybudówka: 19. Usunięcie całej warstwy tynku wewnątrz pomieszczenia przybudówki. 20. Odgrzybienie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki. 21. Zabezpieczenie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki, hydroizolacją (folia w płynie) do wysokości 2 m. 22. Zabezpieczenie wszystkich ścian przybudówki płytkami typu gres do wysokości 2m (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym). 23. Tynkowanie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki na wysokości od 2m do sufitu. 24. Malowanie sufitów w przybudówce. 25. Wykonanie dodatkowej wentylacji z czujnikiem higroskopijnym w pomieszczeniach przybudówki. 26. Termomodernizacja posadzki w przybudówce myjni. 27. Wykonanie brakujących warstw posadzkowych z hydroizolacją (folia w płynie) oraz posadzek z płytek typu gres (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym) na zaprawach elastycznych mrozoodpornych w przybudówce.(Uwaga: w miejscu montażu urządzeń technologicznych myjni np. pompy, zbiorniki - wykonanie fundamentów pod te urządzenia). 28. Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w części technologicznej niskiej (przybudówka) - instalacja natynkowa przebudowana na podtynkową, podłączenie urządzeń technologicznych i sterowania. Myjnia - urządzenie technologiczne: 29. Zamontowanie nowych urządzeń technologicznych mycia autobusów wraz z nową instalacją technologiczną (zgodnie z poniższym opisem dostawy) z wykorzystaniem istniejących zbiorników technologicznych zewnętrznych. Zakres dostawy - Myjnia autobusowa - urządzenie technologiczne - musi spełniać obowiązujące w Polsce normy oraz posiadać gabaryty umożliwiające jej bezkolizyjne posadowienie, uruchomienie i eksploatację w miejscu aktualnie użytkowanej myjni. W celu zapewnienia wymogów mycia pojazdów w MPK ZB w Łomży, oferowania myjnia musi spełniać następujące parametry i mieć wymienione niżej wyposażenie: 1. Samojezdny portal z silnikami jezdnymi, wykonany w formie stabilnej konstrukcji zabezpieczanej antykorozyjnie, składającej się z dwóch kolumn bocznych i górnego łącznika. 2. Szyna zasilająca, transportująca przewody dostarczające do myjni prąd, wodę, sprężone powietrze. 3. Portal myjni wyposażony w min. 2 szczotki boczne i 1 szczotkę dachową ma zapewnić mycie zewnętrzne pojazdów - o wysokości pojazdów do 4,20 m, - o szerokości pojazdów do 2,90 m, - o długości pojazdów do 18,75 m, 4. Szczotki pionowe oraz szczotka dachowa muszą być napędzane przez oddzielne silniki z przekładniami ślimakowymi. 5. Regulacja siły docisku szczotek - elektroniczna. 6. Osłony na szczotkach bocznych i szczotce dachowej, chroniące przed rozpryskiem wody w trakcie mycia szczotkami i mycia ciśnieniowego. 7. System mycia autobusów niskopodłogowych z odstępem pomiędzy posadzką a szczotkami bocznymi od 150 mm do 200 mm. 8. Myjnia wyposażona w układ mycia podwozia uruchamiany fotokomórką lub ręcznie i zasilany pompą. System mycia podwozi musi zapewnić bezpieczne umycie podwozi autobusów, bez zagrożenia uszkodzenia przewodów elektrycznych lub elementów gumowych takich jak paski klinowe, złącza gumowe układu chłodzenia, osłony, itp. Strumień wody rozproszony. Funkcja mycia podwozi autobusów musi posiadać możliwość niezależnego uruchomienia od pozostałych funkcji myjni, np. uruchomienie samej myjni podwoziowej lub uruchomienie myjni podwoziowej wraz z pozostałymi funkcjami myjni, zgodnie z wyborem operatora myjni. 9. Wjazd pojazdów na myjnię przy pomocy prowadnic pozycjonujących koła pojazdu na obu końcach szyn. 10. Pozycjoner do ustawiania pojazdu na stanowisku mycia, ( np. wyświetlacz LED umiejscowiony na kolumnie portalu (Do przodu - STOP - Do tyłu)) informujący kierowcę o zajęciu prawidłowej pozycji. 11. Wymagania związane z obsługą i sterowaniem oraz wymagane programy i funkcje mycia: a. Terminal obsługowy posiadający ekran informujący o zdiagnozowanych i zapamiętanych błędach, czytelne przyciski (ikony) do wyboru programów, wprowadzania i zmian parametrów myjni. b. Mikroprocesorowy system sterowania pracą myjni, umożliwiający ręczne ingerowanie w automatycznie realizowany program, nie powodujący jego przerwania. c. Wyłącznik awaryjny z natychmiastowym zatrzymaniem procesu mycia pojazdu. d. Myjnia musi być wyposażona w program, w którym zarówno szczotki boczne jak i dachowa omija lustra montowane na stałe zarówno w autobusach jak i w samochodach ciężarowych. e. Myjnia musi być wyposażona w program szybkiego mycia - tzw. mycie jednokrotne (przejazd w jedną stronę z kompletem operacji - mycie szamponem, płukanie z nabłyszczaniem). f. W programie stacjonarnego mycia, szczotki pionowe realizują razem w podwójnym przejściu poprzeczne mycie przodu oraz tyłu pojazdu, a szczotka dachowa myje przód, dach oraz tył pojazdu. g. Myjnia musi posiadać program tzw. pół przejazdowy (pojazd przejeżdża a portal myjący stoi w miejscu). h. Myjnia realizująca automatyczne mycie wstępne aktywną pianą (np. zintegrowane z portalem myjni) i. Myjnia musi posiadać program mycia pojazdów samą wodą bez użycia środków chemicznych ( szamponu, wosku, aktywnej piany itp.) 12. System dozowania środków myjących i konserwujących poprzez niezależne elektryczne pompy dozujące; szampon, wosk wspomagający suszenie oraz pianę aktywną. 13. Separator sieci wodociągowej ze zbiornikiem przepływowym z tworzywa o pojemności min. 1000 litrów. 14. Pompa dla wody wodociągowej do spłukiwania pojazdu wodą czystą po myciu szczotkami. 15. Pompa podającą na myjnię wodę z odzysku do mycia szczotkami. 16. Myjnia ma być wyposażona w automatyczny, mechaniczno - biologiczny system recyklingu wody, zapewniający odzysk wody min. 80%, zawierający: - urządzenie filtrujące z wsadem żwirowo - kwarcowym, - pompę ssąco - tłoczącą z zabezpieczeniem przed pracą na sucho, - układ spłukiwania powrotnego filtra, - szafę sterowniczą, - separator substancji ropo i olejopochodnych, zainstalowany przed upływem nadmiaru wody w zbiornikach do instalacji kanalizacyjnej 17. Urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład dostarczonej myjni musi obejmować również wszelkie instalacje (rury, przewody, itp.) mediów, tj. kanalizacji wodno-ściekowej, instalacji wodnej, instalacji podawania środków chemicznych wykorzystywanych w trakcie całego procesu mycia, które muszą być odporne na korozję. 18. Wykonać przyłącze kanalizacyjne zamkniętego obiegu wody z kanalizacją w celu odprowadzenia nadmiaru wody z sieć wodociągowej służącej do płukania pojazdów. 19. W budynku myjni należy zainstalować urządzenia zapewniające możliwość ręcznego domywania trudno dostępnych miejsc w technologii mycia wysokociśnieniowego (dopuszcza się rozwiązanie za pomocą przewodów podwieszanych zakończonych lancą wysokociśnieniową jak również oddzielne urządzenie wyposażone w lancę wysokociśnieniową. W przypadku zastosowania urządzenia oddzielnego, powinno być ono wyposażone w kocioł na ON służący do podgrzewania wody do mycia (w przypadku braku ON w zbiorniku urządzenie powinno realizować proces mycia wodą zimną). 20. Wszystkie przyłącza elektryczne myjni muszą skutecznie zabezpieczać obsługę myjni przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający nie przyjmuje do realizacji myjni prototypowej. 2. Wykonawca w ramach ceny zamówienia dostarczy dla myjni oraz urządzeń systemu oczyszczania i recyklingu wody dokumentację techniczno-ruchową DTR), zawierającą dane dotyczące obsługi, konserwacji, materiałów eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu podstawowych części zamiennych i innych oraz rysunki z podstawowymi wymiarami urządzeń - w języku polskim. 3. Wykonawca w ramach ceny zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obsługi dostarczonej myjni i urządzeń. 4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokładnie zapoznał się z obiektem i stanem rzeczywistym całej infrastruktury Zamawiającego. 5. Dostarczona myjnia musi umożliwiać mycie innych typów samochodów(osobowych, dostawczych, ciężarowych i naczep). Uwagi: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. 2. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń(równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 3. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (Rozdział XIII SIWZ). 4. Wymagany minimalny okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (Rozdział XIII SIWZ). 5. Zamawiający informuje, że rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi za wady fizyczne będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości na wykonanie robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 42.99.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTO - PARTNER JAROSŁAW ZAŁĘSKI, ul. Zdrojowa 72B, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 842793,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 785970,00

 • Oferta z najniższą ceną: 785970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1215434,66

 • Waluta: PLN .

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 11:32
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 11:34
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 12718 razy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia"

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łomża, dnia 02 września 2016 r.

 

    MPK/01/2016

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Miejska Łomża – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy
w Łomży, zawiadamia:

 

I. Informacja o złożonych ofertach:

 

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

 

 Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

oferty

brutto

Okres

gwarancji na roboty budowlane

Okres

gwarancji na urządzenia

i technologię myjni

 1.

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI,

ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża

1 082 400,00 zł

36 miesięcy

12 miesięcy

2. 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „CHOJNOWSKI”,

Jan Chojnowski,

ul. Szeroka 4, 18-400 Łomża

1 186 308,00 zł

60 miesięcy

36 miesięcy

3. 

AUTO – PARTNER

JAROSŁAW ZAŁĘSKI,

ul. Zdrojowa 72B, 18-400 Łomża

785 970,00 zł

36 miesięcy

36 miesięcy

4.

Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków

 Andrzej J. Wszeborowski,

Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

1 215 434,66 zł

60 miesięcy

36 miesięcy

 5.

Sosnowski Sp. z o.o. Sp.k.,

ul. Marynarki Polskiej 55E,

80 – 557 Gdańsk

1 137 750,00 zł

36 miesięcy

12 miesięcy

6. 

MAR-TECH Mariusz Chludziński,

ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża

1 057 594,12 zł

60 miesięcy

60 miesięcy

 

 1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

Oferta nr 5 złożona przez Sosnowski Sp. z o.o. Sp.k., ul. Marynarki Polskiej 55E, 80 – 557 Gdańsk, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej wynika, że okres ważności wniesionego wadium upływał 3 września 2016 roku, a nie 8 września 2016 roku, jak wymagał tego Zamawiający (okres związania z ofertą).

W tej sytuacji należało uznać, że złożona oferta nie była zabezpieczona wadium i tym samym była niezgodna z ustawą.

 

3. Zestawienie punktacji dla złożonych ofert.

 

Oferta nr 1.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   65,35 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Łączna liczba punktów – 65,35 pkt.

 

Oferta nr 2.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   59,63 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  5 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 67,63 pkt.

 

Oferta nr 3.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   90,00 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 93,00 pkt.

 

Oferta nr 4.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   58,20 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  5 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  3 pkt.

Łączna liczba punktów – 66,20 pkt.

 

Oferta nr 6.

Cena brutto  - liczba punktów za to kryterium –   62,17 pkt.                                         

Okres gwarancji na roboty budowlane - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni - liczba pkt za to kryterium –  0 pkt.

Łączna liczba punktów – 62,17 pkt.

 

4. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zamawiający Gmina Miejska Łomża – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, zawiadamia  że na wykonawcę zamówienia„Myjnia autobusowa na terenie MPK-adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia” wybrano ofertę nr 3, złożoną przez: AUTO – PARTNER JAROSŁAW ZAŁĘSKI, ul. Zdrojowa 72B, 18-400 Łomża .

Wartość tej oferty nie przekraczakwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert.  

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w dniu 08 września 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie MPK ZB, ul Spokojna 9.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 11:15
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 11:23
Data edycji: piątek, 2 wrz 2016 11:24
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 13327 razy
Ilość edycji: 2

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - kontrola biletów 2016/2018

„Wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu.”

Łomża, 22.07.2016 r.

 

BIP MPK ZB

 

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia: MPK 1 / Z / 2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży zawiadamia, że
w postępowaniu na udzielenie zamówienia „Wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów
w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu.”
zostały złożone 4 oferty:

 

Oferta nr 1: Nadzór Ruchu Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00 – 682 Warszawa,

ZA CAŁY CZAS UMOWY: 6000 zł netto + 1380,00 zł (23 % VAT)  =  7380,00 zł brutto

Oferta nr 2: Rewizor Paweł Adamiak, ul. Chwaszczyńska 49a/3, 81 – 571 Gdynia

ZA CAŁY CZAS UMOWY: 141 600 zł netto + 32 568 zł (23 % VAT)  =  174 168 zł brutto

Oferta nr 3: PHU CONTROL, ul. Moniuszki 2/35, 18-400 Łomża

ZA CAŁY CZAS UMOWY: 32 400 zł netto + 7 452 zł (23 % VAT)  =  39 852 zł brutto

Oferta nr 4: PHU BATEX Barbara Stępel, ul. Tołwińskiego 10 / 30, 01-711 Warszawa

ZA CAŁY CZAS UMOWY: 5 328 zł netto + 1 225,44 zł (23 % VAT)  =  6 553,44 zł brutto

Uzasadnienie wyboru.

Najniższą cenę  6 553,44 zł brutto  zaoferował Wykonawca:

PHU BATEX Barbara Stępel, ul. Tołwińskiego 10 / 30, 01-711 Warszawa

 

Data powstania: piątek, 22 lip 2016 10:39
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2016 10:42
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 15667 razy

Przetarg nieograniczony na zamówienie : „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej myjni autobusów komunikacji miejskiej w Łomży w zakresie przebudowy budynku myjni zgodnie z dokumentacją projektową oraz dostawa wraz z montażem, posadowieniem i uruchomieniem fabrycznie nowej i sprawnej technicznie myjni autobusowej

Adres strony internetowej UZP, na której Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu:


 

Łomża: Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia.
Numer ogłoszenia: 141465 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy , ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 2160334, 2160162, faks 86 2160334.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpklomza.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://mpk.biplomza.pl/index.php?k=7

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej myjni autobusów komunikacji miejskiej w Łomży w zakresie przebudowy budynku myjni zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami w Rozdz. III pkt 3. oraz dostawa wraz z montażem, posadowieniem i uruchomieniem fabrycznie nowej i sprawnej technicznie myjni autobusowej. Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z przebudową myjni określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W istniejącym budynku myjni autobusowej należy wykonać następujący zakres robót budowlano - instalacyjnych: Hala wysoka: 1. Rozbiórka istniejącej posadzki z podbudową w hali wysokiej myjni. 2. Rozbiórka istniejącej izolacji termicznej stropodachu ( wełna mineralna i pokrycie). 3. Usunięcie istniejących warstw tynku oraz okładzin ceramicznych murowanej części ściany hali wysokiej znajdującej się od strony przybudówki. 4. Zabezpieczenie murowanej części ściany hali wysokiej znajdującej się od strony przybudówki hydroizolacją oraz płytkami typu gres (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym) 5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej technologicznej myjni. 6. Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci sanitarnej. 7. Wykonanie nowej termomodernizacji posadzki w hali wysokiej. 8. Wykonanie nowej posadzki typu przemysłowego z wyprawą powłokową z żywic epoksydowych z odwodnieniem liniowym, podłużnym. Wymagana jest zwiększona przyczepność toru jazdy mytego pojazdu. 9. Ogrzewanie progu wjazdowego myjni z ręcznym sterowaniem. 10. Wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji w ustalonym zakresie. 11. Wykonanie instalacji elektrycznej w ustalonym zakresie. 12. Wykonanie instalacji wod.-kan. w ustalonym zakresie. 13. Wykonanie przyłącza wodociągowego z zaworem do podłączenia węża na ścianie hali wysokiej w części wyjazdowej z myjni. 14. Termomodernizacja płytami warstwowymi (15 cm) ścian zewnętrznych w części wysokiej budynku myjni (hala wysoka). 15. Termomodernizacja wełną mineralną (2x10 cm) stropodachu w części wysokiej budynku myjni (hala wysoka). 16. Wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną (2 warstwy). 17. Wykonanie nowych obróbek blacharskich. 18. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na dachu i ścianie hali wysokiej uwzględniających termomodernizację hali wysokiej. Przybudówka: 19. Usunięcie całej warstwy tynku wewnątrz pomieszczenia przybudówki. 20. Odgrzybienie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki. 21. Zabezpieczenie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki, hydroizolacją (folia w płynie) do wysokości 2 m. 22. Zabezpieczenie wszystkich ścian przybudówki płytkami typu gres do wysokości 2m (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym). 23. Tynkowanie ścian wewnątrz pomieszczenia przybudówki na wysokości od 2m do sufitu. 24. Malowanie sufitów w przybudówce. 25. Wykonanie dodatkowej wentylacji z czujnikiem higroskopijnym w pomieszczeniach przybudówki. 26. Termomodernizacja posadzki w przybudówce myjni. 27. Wykonanie brakujących warstw posadzkowych z hydroizolacją (folia w płynie) oraz posadzek z płytek typu gres (min. 30x30 - płytki do uzgodnienia z zamawiającym) na zaprawach elastycznych mrozoodpornych w przybudówce.(Uwaga: w miejscu montażu urządzeń technologicznych myjni np. pompy, zbiorniki - wykonanie fundamentów pod te urządzenia). 28. Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w części technologicznej niskiej (przybudówka) - instalacja natynkowa przebudowana na podtynkową, podłączenie urządzeń technologicznych i sterowania. Myjnia - urządzenie technologiczne: 29. Zamontowanie nowych urządzeń technologicznych mycia autobusów wraz z nową instalacją technologiczną (zgodnie z poniższym opisem dostawy) z wykorzystaniem istniejących zbiorników technologicznych zewnętrznych. Zakres dostawy - Myjnia autobusowa - urządzenie technologiczne - musi spełniać obowiązujące w Polsce normy oraz posiadać gabaryty umożliwiające jej bezkolizyjne posadowienie, uruchomienie i eksploatację w miejscu aktualnie użytkowanej myjni. W celu zapewnienia wymogów mycia pojazdów w MPK ZB w Łomży, oferowania myjnia musi spełniać następujące parametry i mieć wymienione niżej wyposażenie: 1. Samojezdny portal z silnikami jezdnymi, wykonany w formie stabilnej konstrukcji zabezpieczanej antykorozyjnie, składającej się z dwóch kolumn bocznych i górnego łącznika. 2. Szyna zasilająca, transportująca przewody dostarczające do myjni prąd, wodę, sprężone powietrze. 3. Portal myjni wyposażony w min. 2 szczotki boczne i 1 szczotkę dachową ma zapewnić mycie zewnętrzne pojazdów - o wysokości pojazdów do 4,20 m, - o szerokości pojazdów do 2,90 m, - o długości pojazdów do 18,75 m, 4. Szczotki pionowe oraz szczotka dachowa muszą być napędzane przez oddzielne silniki z przekładniami ślimakowymi. 5. Regulacja siły docisku szczotek - elektroniczna. 6. Osłony na szczotkach bocznych i szczotce dachowej, chroniące przed rozpryskiem wody w trakcie mycia szczotkami i mycia ciśnieniowego. 7. System mycia autobusów niskopodłogowych z odstępem pomiędzy posadzką a szczotkami bocznymi od 150 mm do 200 mm. 8. Myjnia wyposażona w układ mycia podwozia uruchamiany fotokomórką lub ręcznie i zasilany pompą. System mycia podwozi musi zapewnić bezpieczne umycie podwozi autobusów, bez zagrożenia uszkodzenia przewodów elektrycznych lub elementów gumowych takich jak paski klinowe, złącza gumowe układu chłodzenia, osłony, itp. Strumień wody rozproszony. Funkcja mycia podwozi autobusów musi posiadać możliwość niezależnego uruchomienia od pozostałych funkcji myjni, np. uruchomienie samej myjni podwoziowej lub uruchomienie myjni podwoziowej wraz z pozostałymi funkcjami myjni, zgodnie z wyborem operatora myjni. 9. Wjazd pojazdów na myjnię przy pomocy prowadnic pozycjonujących koła pojazdu na obu końcach szyn. 10. Pozycjoner do ustawiania pojazdu na stanowisku mycia, ( np. wyświetlacz LED umiejscowiony na kolumnie portalu (Do przodu - STOP - Do tyłu)) informujący kierowcę o zajęciu prawidłowej pozycji. 11. Wymagania związane z obsługą i sterowaniem oraz wymagane programy i funkcje mycia: a. Terminal obsługowy posiadający ekran informujący o zdiagnozowanych i zapamiętanych błędach, czytelne przyciski (ikony) do wyboru programów, wprowadzania i zmian parametrów myjni. b. Mikroprocesorowy system sterowania pracą myjni, umożliwiający ręczne ingerowanie w automatycznie realizowany program, nie powodujący jego przerwania. c. Wyłącznik awaryjny z natychmiastowym zatrzymaniem procesu mycia pojazdu. d. Myjnia musi być wyposażona w program, w którym zarówno szczotki boczne jak i dachowa omija lustra montowane na stałe zarówno w autobusach jak i w samochodach ciężarowych. e. Myjnia musi być wyposażona w program szybkiego mycia - tzw. mycie jednokrotne (przejazd w jedną stronę z kompletem operacji - mycie szamponem, płukanie z nabłyszczaniem). f. W programie stacjonarnego mycia, szczotki pionowe realizują razem w podwójnym przejściu poprzeczne mycie przodu oraz tyłu pojazdu, a szczotka dachowa myje przód, dach oraz tył pojazdu. g. Myjnia musi posiadać program tzw. pół przejazdowy (pojazd przejeżdża a portal myjący stoi w miejscu). h. Myjnia realizująca automatyczne mycie wstępne aktywną pianą (np. zintegrowane z portalem myjni) i. Myjnia musi posiadać program mycia pojazdów samą wodą bez użycia środków chemicznych ( szamponu, wosku, aktywnej piany itp.) 12. System dozowania środków myjących i konserwujących poprzez niezależne elektryczne pompy dozujące; szampon, wosk wspomagający suszenie oraz pianę aktywną. 13. Separator sieci wodociągowej ze zbiornikiem przepływowym z tworzywa o pojemności min. 1000 litrów. 14. Pompa dla wody wodociągowej do spłukiwania pojazdu wodą czystą po myciu szczotkami. 15. Pompa podającą na myjnię wodę z odzysku do mycia szczotkami. 16. Myjnia ma być wyposażona w automatyczny, mechaniczno - biologiczny system recyklingu wody, zapewniający odzysk wody min. 80%, zawierający: - urządzenie filtrujące z wsadem żwirowo - kwarcowym, - pompę ssąco - tłoczącą z zabezpieczeniem przed pracą na sucho, - układ spłukiwania powrotnego filtra, - szafę sterowniczą, - separator substancji ropo i olejopochodnych, zainstalowany przed upływem nadmiaru wody w zbiornikach do instalacji kanalizacyjnej 17. Urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład dostarczonej myjni musi obejmować również wszelkie instalacje (rury, przewody, itp.) mediów, tj. kanalizacji wodno-ściekowej, instalacji wodnej, instalacji podawania środków chemicznych wykorzystywanych w trakcie całego procesu mycia, które muszą być odporne na korozję. 18. Wykonać przyłącze kanalizacyjne zamkniętego obiegu wody z kanalizacją w celu odprowadzenia nadmiaru wody z sieć wodociągowej służącej do płukania pojazdów. 19. W budynku myjni należy zainstalować urządzenia zapewniające możliwość ręcznego domywania trudno dostępnych miejsc w technologii mycia wysokociśnieniowego (dopuszcza się rozwiązanie za pomocą przewodów podwieszanych zakończonych lancą wysokociśnieniową jak również oddzielne urządzenie wyposażone w lancę wysokociśnieniową. W przypadku zastosowania urządzenia oddzielnego, powinno być ono wyposażone w kocioł na ON służący do podgrzewania wody do mycia (w przypadku braku ON w zbiorniku urządzenie powinno realizować proces mycia wodą zimną). 20. Wszystkie przyłącza elektryczne myjni muszą skutecznie zabezpieczać obsługę myjni przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający nie przyjmuje do realizacji myjni prototypowej. 2. Wykonawca w ramach ceny zamówienia dostarczy dla myjni oraz urządzeń systemu oczyszczania i recyklingu wody dokumentację techniczno-ruchową DTR), zawierającą dane dotyczące obsługi, konserwacji, materiałów eksploatacyjnych (w tym smarnych), wykazu podstawowych części zamiennych i innych oraz rysunki z podstawowymi wymiarami urządzeń - w języku polskim. 3. Wykonawca w ramach ceny zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obsługi dostarczonej myjni i urządzeń. 4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokładnie zapoznał się z obiektem i stanem rzeczywistym całej infrastruktury Zamawiającego. 5. Dostarczona myjnia musi umożliwiać mycie innych typów samochodów(osobowych, dostawczych, ciężarowych i naczep). Uwagi: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. 2. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń(równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 3. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (Rozdział XIII SIWZ). 4. Wymagany minimalny okres gwarancji na urządzenia i technologię myjni wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (Rozdział XIII SIWZ). 5. Zamawiający informuje, że rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi za wady fizyczne będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości na wykonanie robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 42.99.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10.000 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust. 6 uPzp. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy MPK ZB w Łomży nr: 67 1560 0013 2876 9047 1000 0001 z dopiskiem: Wadium - Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia. Musi ono znaleźć się na w.w. rachunku przed terminem określonym w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek MPK ZB). 6. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego rachunek w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 9. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawca, który wniesie wadium w pieniądzu winien podać nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty remontowo - budowlane w tym 1 w zakresie kanalizacji sanitarnej i 1 w zakresie posadzek przemysłowych każda o wartości min. 50.000 zł brutto oraz zrealizował minimum 1 dostawę myjni samochodowej portalowej o wartości min. 100.000 zł brutto. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dostaw oraz dokumentów potwierdzających, że roboty i dostawy zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą (posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.), niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. 1.Kierownicy robót (minimum po jednej osobie w każdej branży): a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Kierownik budowy posiada doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu budową. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych i dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym i dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum 2 roboty remontowo - budowlane w tym 1 w zakresie kanalizacji sanitarnej i 1 w zakresie posadzek przemysłowych, każda o wartości min. 50.000 zł brutto oraz realizacja minimum 1 dostawy myjni samochodowej portalowej o wartości min. 100.000 zł brutto), sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (Wiedza i Doświadczenie).;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Tabela elementów scalonych - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Oświadczenie o min. 3-letnim doświadczeniu kierownika budowy w kierowaniu budową, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (Potencjał kadrowy). 3.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - 5
 • 3 - Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia i technologię myjni - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpk.biplomza.pl/index.php?k=7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wykaz załączników

 1. Wzór oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Wykaz robót  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  (Wiedza i doświadczenie)
 5. Oświadczenie (Potencjał kadrowy)
 6. Wzór umowy
 7. Tabela elementów scalonych
 8. Dokumentacja techniczna – projekt budowlany
 9. STWiORB
 10. BIOZ

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2016 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2016 15:02
Data edycji: czwartek, 28 lip 2016 11:17
Wytwarzający informację: Andrzej Petkowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 16293 razy
Ilość edycji: 10

Przetarg na kontrolę biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Łomży - 2016

Kontrola biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

                        Zaproszenie

Do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża,

Osoba do kontaktu w sprawie -  Marek Kossakowski- z-ca dyrektora, adres e-mail: mkossakowski@mpklomza.pl, tel. 86 2160162, fax 86 2160334

lub Andrzej Petkowski – główny specjalista, adres e-mail: andrzej_pet@o2.pl, tel. 86 2160162,

fax 86 2160334

II. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów i dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie całkowitej windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia, co najmniej 1000 kontroli biletowych, w tym minimum 100 kontroli w dni wolne od pracy  i 200 kontroli po godz. 17 –tej w ciągu każdego miesiąca na wszystkich liniach autobusowych i dostarczać co miesiąc wykaz dokonanej kontroli. Wykonywanie archiwizacji dokumentacji z kontroli za pomocą urządzeń do nagrywania głosu i wizji.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ma obowiązek przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu przez około 3 godziny. Zamawiający może udostępnić miejsce   ( pomieszczenie) do przyjmowania interesantów w swojej siedzibie na zasadach określonych w odrębnej umowie. Miejsce, dzień i godziny przyjęć muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
      24 miesięcy - od 01.08.2016 r do 31.07.2018 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym  zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5.  Spełniają i przyjmują warunki określone w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

 1. Wykonali należycie minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była kontrola biletów w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie. 7. Wykonują lub wykonywali usługi, u co najmniej 3 przewoźników z użyciem czytników elektronicznych.  

V. Sposób oceny spełniania warunków warunków udziału w postępowaniu:

1. Warunek 1, 2, 3, 4  uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz złoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,   

2.  Warunek 5 uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży Oświadczenie, że spełnia  i akceptuje warunki określone w Zaproszeniu i wzorze umowy (pkt. 4 oferty – załącznik nr 1).

6.  Warunek 6 uważa się za spełniony, gdy wykonawca złoży Wykaz według wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz przedstawi dokumenty, że wykonał je należycie.

7. Warunek 7 uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 4 oraz przedstawi dokumenty, że wykonał je należycie.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

 1.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu  W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt. IV powinni dostarczyć niżej wymienione w dokumenty:

1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z zał. Nr 1.

2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z zał. Nr 2, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

3. Wykaz sporządzony zgodnie z zał. Nr 3.

4. Wykaz sporządzony zgodnie z zał. Nr 4.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o  przedstawiony opis zamówienia.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty wykaz posiadanych urządzeń do nagrywania głosu i wizji – minimum 2 komplety – według wzoru określonego w załączniku nr 6. 

W ofercie należy podać kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto za realizację zamówienia za jeden miesiąc kalendarzowy oraz łączną cenę za wykonywanie zamówienia przez okres 24 miesięcy – kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej na Zamawiającego i oznakowanej następująco: Oferta  na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB w Łomży oraz prowadzenie windykacji opłat z tytułu przejazdów bez biletu.  

 VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę  należy złożyć do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża – pok. Nr 1 sekretariat
 

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował kryterium ceny (100%) – łączna wartość brutto oferty za  cały czas trwania umowy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Zamawiający powiadomi Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Zaproszenia.

 Załączniki:

1.   zał. nr 1 - wzór oferty,

2.   zał. nr 2 - wzór oświadczenia,

3.   zał. 3 -  wykaz wykonanych usług,

4.   zał. 4 – wykaz wykonanych usług z użyciem czytników elektronicznych,

5. zał. nr 5 – wykaz urządzeń do nagrywania dźwięku,

6. zał. 6  - wzór umowy,

7. zał. 7- regulamin kontroli.

Data powstania: piątek, 8 lip 2016 07:49
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2016 12:20
Wytwarzający informację: Kossakowski Marek
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 16555 razy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

 

 

2/Z/2015                                                                                                                                           Łomża, dnia 22.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

Działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ,z p. zm.) Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że postępowanie na „Dostawę używanego miejskiego niskopodłogowego autobusu” zostało unieważnione, bowiem nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził : Dyrektor MPK ZB

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 23 gru 2015 08:01
Data opublikowania: środa, 23 gru 2015 08:04
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 24301 razy

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

Oznaczenie sprawy: 2/Z/2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży ul. Spokojna 9, 18- 400 Łomża

Strona internetowa: http://mpk.biplomza.pl/,**)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.12.2015 r., nr342590 – 2015. 2) na stronie internetowej Zamawiającego 3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego

Zatwierdzam w dniu 15.12.2015 r.

Dyrektor MPK ZB w Łomży

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony – art. 39–46, w związku z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego, bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie.

2.2 Szczegółowy opis zawiera specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do siwz.

2.3 Kod i nazwa CPV: 34121400-5

3. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA

3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.2 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7 dni od dnia zawarcia umowy

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający, na podstawie złożonych dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków w formule „spełnia – nie spełnia”.

6.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z jego szczegółowym zakresem musi być dołączony do oferty.

6.5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4 siwz zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa spółki cywilnej, konsorcjum).

6.6. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

7.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)

– w oryginale,

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2-4 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokumenty w/w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

8. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

8.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie faksu 86 2160334 oraz w formie elektronicznej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Zamawiający niniejszym żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

8.2. Oferty składa się w formie pisemnej.  

8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.4.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczonospecyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

8.5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia - 
Marek Chojnowski – tel. 600816642 , email – m.chojnowski@mpklomza.pl

W sprawach formalnych - 
Marek Kossakowski -  tel. 506106687, email –mkossakowski@mpklomza.pl

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - 30 dni od upływu terminu składania ofert.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie pisma i załączniki do oferty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.


10.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.  Złożone podpisy muszą pozwolić na identyfikację osób je składających (czytelny podpis, pieczątka imienna, itp.) .

10.3.Ofertęstanowią:

 - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz) – złożone w

oryginale,
 - dokumenty i załączniki wymienione w treści siwz,
 - dokument pełnomocnictwa, jeżeli ofertą i załączniki są podpisane przez inną
osobę, niż Wykonawca.

10.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.5. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę w zamkniętym i opisanym opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego należy umieścić napis:

Przetarg na dostawę używanego autobusu miejskiego niskopodłogowego” -nie otwierać przed.............2016r.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6 . Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

10.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”.  Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana.

10. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty, których dotyczy wycofanie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.  

10. 9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, winny być spięte i włożone w oddzielną, nieprzeźroczystą kopertę, którą należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz 1503)”. W takim wypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie w sprawie zastrzeżenia informacji.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. nie jest wymagane.

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

12.1. Oferty należy składać do dnia 22.12.2015. do godz. 1000 w siedzibie MPK ZB, Łomża ul. Spokojna 9, sekretariat -pokój nr. 1

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.12.2015 o godz. 1015 w siedzibie MPK ZB ul. Spokojna 9,w świetlicy znajdującej się w budynku administracyjnym.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. Wykonawcy lub ich przedstawiciel mogą być obecni na otwarciu ofert.

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia -opisane i wymagane przez Zamawiającego w siwz, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem.

 

14. ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ

 

14.1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

15. KRYTERIA OCENY OFERT

 

15.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Cena – 80%

Pkt ceny oferty badanej = (cena najniższa/ cena badana) x 100 pkt x 80%.

 

Przebieg (stan licznika, liczba przejechanych kilometrów - 20%

0    -          300 000 km = 100 pkt x 20%

301 000 – 350 000 km = 80 pkt x 20%

351 000 – 400 000 km = 60 pkt x 20%

401 000 – 450 000 km = 40 pkt x 20%

451 000 – 500 000 km = 20 pkt x 20%

Ocena ogólna

 Uzyskane pkt ceny oferty badanej + pkt przebiegu = pkt oferty badanej

 

15.2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania siwz i uzyska największą ocenę punktową.

 

16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.

16.1. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

16.2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.

16.3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp.

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania opisane w dziale VI ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Specyfikacja techniczna,

Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 12:23
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 12:32
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 24634 razy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

 

 1/Z/2015 Łomża, dnia 14.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

Działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ,z p. zm.) Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że postępowanie na „Dostawę używanego miejskiego niskopodłogowego autobusu” zostało unieważnione, bowiem nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził : Dyrektor MPK ZB

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2015 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2015 13:38
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 24654 razy

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego, bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

Oznaczenie sprawy: 1/Z/2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży ul. Spokojna 9, 18- 400 Łomża

Strona internetowa: http://mpk.biplomza.pl/,**)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.12.2015 r., nr 178993; 2) na stronie internetowej Zamawiającego 3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego

Zatwierdzam w dniu 04.12.2015 r.

……..........................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony – art. 39–46, w związku z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu miejskiego małego niskopodłogowego, bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie.

2.2 Szczegółowy opis zawiera specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do siwz.

2.3 Kod i nazwa CPV: 34121400-5

3. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA

3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.2 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7 dni od dnia zawarcia umowy

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający, na podstawie złożonych dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków w formule „spełnia – nie spełnia”.

6.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z jego szczegółowym zakresem musi być dołączony do oferty.

6.5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4 siwz zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa spółki cywilnej, konsorcjum).

6.6. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

7.1.  Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)

– w oryginale,

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2-4 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

 

Dokumenty w/w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

8. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

8.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie faksu 86 2160334 oraz w formie elektronicznej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Zamawiający niniejszym żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

8.2. Oferty składa się w formie pisemnej.  

8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.4.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczonospecyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

8.5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia - 
Marek Chojnowski – tel. 600816642 , email – m.chojnowski@mpklomza.pl

W sprawach formalnych - 
Marek Kossakowski -  tel. 506106687, email –mkossakowski@mpklomza.pl

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - 30 dni od upływu terminu składania ofert.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie pisma i załączniki do oferty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.


10.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.  Złożone podpisy muszą pozwolić na identyfikację osób je składających (czytelny podpis, pieczątka imienna, itp.) .

10.3.Ofertęstanowią:

 - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz) – złożone w

oryginale,
 - dokumenty i załączniki wymienione w treścisiwz,
 - dokument pełnomocnictwa, jeżeli ofertą i załączniki są podpisane przez inną
osobę, niż Wykonawca.

10.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.5. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę w zamkniętym i opisanym opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego należy umieścić napis:

Przetarg na dostawę używanego autobusu miejskiego niskopodłogowego” -nie otwierać przed.............2016r.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.6 . Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

10.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”.  Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana.

10. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwieranew pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty, których dotyczy wycofanie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.  

10. 9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, winny być spięte i włożone w oddzielną, nieprzeźroczystą kopertę, którą należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz 1503)”. W takim wypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie w sprawie zastrzeżenia informacji.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 11.12.2015 r, godz.1000

11.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp.

11.3. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Getin Noble Bank SA  67156000132876904710000001, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Dostawa używanego autobusu małego miejskiego”.Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć i znajdować się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. Kopia dokumentu polecenia dokonania przelewu powinna być dołączona do oferty.

11.4.Dokument wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądze należy złożyć wraz z ofertą, w formie oryginału.

11.5.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) oraz że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Gwarancja powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

11.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust.

4 ustawy Pzp.

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku określonym art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

12.1. Oferty należy składać do dnia 11.12.2015. do godz. 1000 w siedzibie MPK ZB, Łomża ul. Spokojna 9, sekretariat -pokój nr. 1

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2015 o godz. 1015 w siedzibie MPK ZB ul. Spokojna 9,w świetlicy znajdującej się w budynku administracyjnym.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. Wykonawcy lub ich przedstawiciel mogą być obecni na otwarciu ofert.

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia -opisane i wymagane przez Zamawiającego w siwz, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem.

 

14. ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ

 

14.1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 

15. KRYTERIA OCENY OFERT

 

15.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Cena – 80%

(Cena najniższa: cena badana) x 100 pkt x 80%.

 

Przebieg (stan licznika, liczba przejechanych kilometrów - 20%

0    -          300 000 km = 100 pkt x 20%

301 000 – 350 000 km = 80 pkt x 20%

351 000 – 400 000 km = 60 pkt x 20%

401 000 – 450 000 km = 40 pkt x 20%

451 000 – 500 000 km = 20 pkt x 20%

Ocena ogólna

 Uzyskane pkt ceny oferty badanej + pkt przebiegu = pkt oferty badanej

 

15.2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania siwz i uzyska największą ocenę punktową. 

 

 

16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY.

16.1. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

16.2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.

16.3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp.

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania opisane w dziale VI ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Specyfikacja techniczna,

Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Data powstania: piątek, 4 gru 2015 12:48
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 13:02
Wytwarzający informację: Kossakowski Marek
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 25153 razy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - prace projektowe - 2015

na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

                                                                                                                                                                                            

Wybór oferty

 

na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

 

Znak sprawy: MPK 3/Z/2015

  

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy            w Łomży 18-400 Łomża ul. Spokojna 9

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:„PROFIL” Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego 15 – 879 Białystok, ul. Stołeczna 15

                                                                            

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaoferował najniższą cenę: 29 889,00 zł brutto.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Architekci Toagi sp.zo.op.o. 15-258 Białystok

ul. Pod Krzywą 33/1

cena netto – 50 000,00 zł     

cena brutto -  61 500,00 zł

 

2

Pracownia Architektoniczna Jeden Projekt

ul. Sienkiewicza 10 lok 20 18 – 400 Łomża

 

cenna netto – 37 000,00 zł,  

 cena brutto – 45 510,00 zł

 

 

 

 

Sporządził: Marek Kossakowski                                                                                    

 

                                                                                                          Zatwierdzam: Dyrektor MPK

 

 

Łomża dnia 30.10.2015 r.                                                                                                    

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 10:14
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 26326 razy

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego - aktualizacja

Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                         

                                                                                              Łomża, dn. 16.10.2015

Znak sprawy: 3/Z./2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR - ………………………………………………………………………………………..

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ul. Spokojna 9 18-400 Łomża, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            do 30.000 EUR na „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej        w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży „

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

W ramach projektu należy opracować dokumentację projektowo techniczną niezbędną do wykonania modernizacji myjni:

- mapa do celów projektowych

- inwentaryzacja istniejącego budynku z ekspertyzą stanu technicznego

- projekt budowlany i wykonawczy (architektura)

- instalacje sanitarne(projekt budowlany + wykonawczy)

- wszystkie instalacje zewnętrzne, wod – kan. co, oraz wszystkie instalacje wewnętrzne wod-kan. co, oraz wentylacji, a także węzeł oraz inne opracowania wynikające z procesów technologicznych oraz wytycznych ppoż.

- instalacje elektryczne (projekt budowlano wykonawczy)

- przedmiary i kosztorysy

- audyt energetyczny

Termin wykonania zamówienia w ciągu 6 – ciu  tygodni od daty podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu rejestru sądowego,- oświadczenie  Wykonawcy,

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykaz co najmniej 1 zrealizowanych w ostatnich 3 latach robót, których zakres był podobny         do przedmiotu zamówienia,

- sporządzony kosztorys ofertowy, który musi uwzględniać wycenę wszystkich robót wymienionych w dokumentacji projektowej, zaparafowany wzór umowy.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,             który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Wykonanie projektu budowlanego         oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy    w Łomży „

do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego w Łomży przy ul. Spokojnej 9, pokój nr 1 – sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – w Łomży,    ul. Spokojna 9, świetlica .

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Marek Chojnowski tel. kom 600 816 642                   oraz tel . 86 2160-162 Marek Kossakowski

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

www.mpk.biplomza.pl   w zakładce przetargi do 30 000 EURO (Rok 2015),**)

- przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji**)

……………………...............……….

(podpis Kierownika zamawiającego lub osobyupoważnionej)

( podpisy osób: sporządzającej

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty

2.    Wzór umowy*)

3.   Oświadczenie z art. 22

4    Opis przedmiotu zamówienia

*) - pozostawić właściwe lub wymienić załączniki dotyczące danej sprawy

**) - pozostawić właściwe

Data powstania: piątek, 16 paź 2015 13:57
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 14:02
Data edycji: środa, 21 paź 2015 10:34
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 26858 razy
Ilość edycji: 3

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - bramy do myjni MPK 2015/16

Wybór oferty na dostawę i montaż dwóch bram wjazdowych na myjnię

Znak sprawy 2/Z/2015

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża

 

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano: Firma Handlowo – Usługowa „ Mag – Bud „Piotr Lipski 19-203 Grajewo

ul. Nowe Osiedle 11

 

Uzasadnienie wyboru oferty : Wykonawca zaoferował najniższą cenę : 21 159,40 zł netto, cena brutto : 26 026,06 zł.

 

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

PHU SPRINGER s.c.14-400 Łomża ul. Strusia 14

28 450 zł netto

2

„ RODE „ 18-400 Łomża ul. Stacha Konwy 15

60 000 zł netto

 

 

 Sporządził:                                                                                              Zatwierdzam:

 

 

 

 

                                                                                          

 

Łomża, dn. …..........................

Data powstania: piątek, 18 wrz 2015 08:29
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2015 08:31
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 27302 razy

Dostawa i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR - Zamawiający MPK ZB z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na „Dostawę i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni”

Znak sprawy 2/Z/2015

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR -

Zamawiający MPK ZB z siedzibą wŁomży, ul. Spokojna 9 zaprasza do złożenia oferty    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na „Dostawę i montaż 2 bram wjazdowych w budynku myjni” 

zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.

Brama nr 1 wymiary 4000 x 4300 mm

- brama segmentowa

- przeszklona w dwóch pasach

- napęd ze sterownikiem elektrycznym

- fotokomórki

- sprężyny ocynkowane

- dostosowanie otworów do nowych bram i ich obróbka

- montaż dwóch bram

Brama nr 2 wymiary 4000 x 4300

- w bramie oprócz opisanych powyżej elementów należy zamontować drzwi wejściowe·              (techniczne)

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty wykonania prac ,które są zawarte w                opisie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 31 październik 2015 rok.

Do oferty należy dołączyć:

1 kserokopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub         odpisu rejestru sądowego.

2 oświadczenie wykonawcy,

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Posiada wiedzę i doświadczenie,

3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia,   

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Dostawa i montaż dwóch bram wjazdowych w budynku myjni” do dnia 14.09.2015 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego         w Łomży przy ul. Spokojnej, pok. nr 1

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2015 o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego –        w Łomży, Ul Spokojnej 9 pok. nr Świetlica

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Marek Kossakowski

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty           bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-  na stronie internetowej Zamawiającego http://mpk.biplomza.pl/,**) - przekazana Wykonawcy     na adres do korespondencji**)

……………………...............……….

(podpis Kierownika zamawiającego lub osobyupoważnionej)

 Załączniki:

1. Wzór oferty

2. opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

Data powstania: środa, 2 wrz 2015 07:56
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2015 08:07
Data edycji: środa, 2 wrz 2015 08:08
Wytwarzający informację: Marek Kossakowski
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 27585 razy
Ilość edycji: 2

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - kontrola biletów 2015/16

Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży wraz z windykacją ( 2015 )

Wybór oferty

 

Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy          w Łomży wraz z windykacją

 

Znak sprawy: MPK 1/Z/2015

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy            w Łomży 18-400 Łomża ul. Spokojna 9

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano PHU BATEX  Izabella Borowiecka 00-638 Warszawa, Al. Armii Ludowej 12/23

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaoferował najniższą cenę: 22.200,00 zł netto.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Rewizor ul.Chwaszczyńska 49A/3, 81-571 Gdynia

31.200,00 zł netto

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 13:45
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 13:48
Wytwarzający informację: Kossakowski Marek
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 28096 razy